بررسی کارایی تیمارهای گاز ازن، پوشش کیتوزان و دما در طول نگهداری خرمای مضافتی و بهینه‌یابی شرایط نگهداری به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران.

2 2 دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

4 3 دانشیار گروه فرآوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

در این مطالعه به منظور ارزیابی ماندگاری خرما و کاهش بار میکروبی آن، از تیمار گاز ازن و پوشش کیتوزان در دماهای مختلف در طول فرایند نگهداری خرما استفاده گردید. به همین منظور در قالب طرح سطح پاسخ خرماهای مورد آزمون در سه سطح (0، 5/2 و 5 ppm) و به مدت 1 ساعت ازن زنی شدند. سپس توسط پوشش کیتوزان نیز در سه سطح ( 0، 1 و 2 %) پوشش‌دهی گردیدند و پس از بسته بندی به روش تجاری موجود در بازار، تا پایان آزمایشات در سه دمای oC 5، 15 و 25 نگهداری شدند. نتایج رشد کپک و مخمرها، کلیفرم‌ها و شمارش کلی باکتری‌ها نشان داد که تعداد آن‌ها با افزایش غلظت گاز ازن و درصد کیتوزان مصرفی رابطه معکوس داشته و با دما و نیز طول مدت نگهداری رابطه مستقیم دارد. با توجه به مسائل اقتصادی، تمایل به استفاده از غلظت‌های کمتر گاز ازن و پوشش کیتوزان و همچنین نگهداری خرما در دماهای اتاق در زمان طولانی، وجود دارد و بر همین اساس داده‎ها بهینه‌یابی گردید و مقادیر ازن، کیتوزان، دما و زمان به ترتیب ppm 01/2، 84/0%، oC 04/22 و 99/39 روز برای خرمایی با رطوبت 29% پیشنهاد گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the efficiency of treatments of ozone gas, chitosan edible coating and temperature during palm date storage and optimizing storage conditions by the method of response surface

نویسندگان [English]

  • H sarhadi 1
  • MH Hadad 2
  • n sedagat 3
  • m mohebi 2
  • e milani 4
1 1
2 2
3 2
4 3
تریرگوسیان گ، جلوخانی م، و همتی ع. آ، 1368، استخراج قند از خرما، چکیده گزارش. دانشگاه صنعتی شریف.
معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی، 1386، دفتر آمار و فن آوری اطلاعات.
میرزایی م، و پورفضلی س، 1368، تهیه قند مایع از خرمای درجه سه، مهندسی شیمی گروه صنایع غذایی، دانشگاه امیرکبیر
Aider M, 2010. Chitosan application for active bio-based film production and potential in the food industry: review. LWT food sci. technol 43: 837-842.
Cullen P, Tiwari B, O'Donnell C, & Muthukumarappan K. (2009). Modelling approaches to ozone processing of liquid foods. Trends in food science & technology 20: 125-136.
Durango A, Soares N & Andrade NT 2006. Microbiological evaluation of an edible antimicrobial coating on minimally processed carrots. Food control 17:  336-341.
Habibi Najafi MB, & Haddad Khodaparast M, 2009. Efficacy of ozone to reduce microbial populations in date fruits. Food control 20: 27-30.
Manickavasagan A, Essa MM & Sukumar E, 2012. Dates: production, processing, food, and medicinal values: CRC Press.
Messer JW, Rice EW, Johnson CH & Williams MG, 2000. Spread plate technique. In R. K. Robinson, R. K. Batt, & P. D. Patel (Eds.), Encyclopedia of food microbiologypp: 2159–2160. Academic Press.
Montgomery DC, 2008. Design and analysis of experiments: John Wiley & Sons.
Moreira MdR, Roura SI, & Ponce A, 2011. Effectiveness of chitosan edible coatings to improve microbiological and sensory quality of fresh cut broccoli. LWT-Food Science and Technology 44: 2335-2341.
Muzzarelli RA, Boudrant J, Meyer D, Manno N, DeMarchis M & Paoletti MG, 2012. Current views on fungal chitin/chitosan, human chitinases, food preservation, glucans, pectins and inulin: A tribute to Henri Braconnot, precursor of the carbohydrate polymers science, on the chitin bicentennial. Carbohydrate Polymers 87:  995-1012.
Muzzarelli R, Tarsi R, Filippini O, Giovanetti E, Biagini G, & Varaldo P. (1990). Antimicrobial properties of N-carboxybutyl chitosan. Antimicrobial agents and chemotherapy 34: 2019-2023.
 O'Donnell C, Tiwari BK, Cullen PJ & Rice RG, 2012. Ozone in Food Processing: Wiley.
Öztekin S, Zorlugenç B & Zorlugenç FK.l, 2006. Effects of ozone treatment on microflora of dried figs. Journal of food engineering 75: 396-399.
Pimentel M, Faroni L D A, Guedes R, Sousa A, & Tótola M. (2009). Phosphine resistance in Brazilian populations of Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Stored Products Research 45: 71-74.
Tchobanoglous G, Burton FL, Stensel HD, Metcal f & Eddy, 2003. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse: McGraw-Hill Education.
Zhang Y, Wei W, Lv P, Wang L & Ma G, 2011. Preparation and evaluation of alginate–chitosan microspheres for oral delivery of insulin. European Journal of pharmaceutics and biopharmaceutics 77: 11-19.