استفاده از پردازش تصاویر برای بررسی اثر چهار نوع پوشش بر تغییرات رنگ آب انار در طی انبارمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 استادیارگروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

رنگ یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی کیفی فرآورده­های غذائی محسوب می­شود. هدف از این پژوهش مقایسه اثر چهار نوع لایه پوششی اعمال شده روی انار، بر تغییر رنگ آب انار و انتخاب بهترین نوع پوشش برای حفظ این فاکتور کیفی می­باشد. برای انجام آزمایش نمونه­های انار با چهار پوشش ژل آلوئه­ورا، محلول کیتوزان 1%، عصاره پوست انار و پارافین مایع پوشش داده شدند و به مدت 105 روز در دمای 4 درجه سانتی­گراد انبارگذاری شدند. سپس هر 35 روز یکبار آب انارها گرفته شده و پس از اخذ تصاویر دیجیتال مناسب، پارامترهای مربوط به رنگ تصاویر شامل روشنایی، زاویه هیو ، مقادیر  قرمزی، زردی و آبی، اشباعیت رنگ و شاخص قهوه­ای شدن نمونه­ها تعیین شد. نتایج حاصل نشان داد، تیمارهای پوششی اعمال شده بر روی انارها و مدت زمان نگهداری بر روی تمام پارامترهای رنگی مورد بررسی به جز شاخص قهوه­ای شدن، در سطح 5% تأثیر معنی­داری داشته­اند. نتایج همچنین نشان داد پس از طی 105 روز انبارداری نمونه­هایی با استفاده از پوشش ژل آلوئه­ورا با کاهش مقدار روشنایی آب انار تا 40.78، زردی تا 150.26 و زاویه هیو تا 42.52 درجه در مقایسه با سایر تیمارهای پوششی از نظر حفظ ویژگی­های رنگی آب انار دارای عملکرد بهتری بوده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of image processing for investication of the effect of four type of cover on the color changes of pomegranate juice during storage

نویسندگان [English]

  • m khanian 1
  • D ghanbariyan 2
  • m ghasemi 3
1 1
3 2
افشاری جویباری ح. و فرحناکی ع. 1388. امکان استفاده از نرم افزار فتوشاپ برای اندازه­گیری رنگ مواد غذایی: بررسی تغییرات رنگ خرمای مضافتی بم در طی رساندن مصنوعی. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی ایران. جلد 5. شماره 1. صفحه 46-37.
رنجبر ح. حسن پور م. عسگری سرچشمه م. ع. سمیع زاده لاهیجانی ح.ا. بنی اسدی ع. 1386. بررسی تأثیر تیمارهای کلرید کلسیم، آب گرم و پوشش پلی­اتیلن بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم ملس ساوه). فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. دوره 4. شماره 2. صفحه 9-1.
رشیدیان م. بصیری ع. ر. میزانی م. و ابراهیمی ابیانه م. 1390. بررسی تأثیر روش­های خشک کردن انگور بی دانه عسگری بر روی تغییرات رنگ کشمش حاصل از آن. فصلنامه علوم صنایع غذایی. دوره 8. شماره 28. صفحه 66-57.
منتظر ز. نیاکوثری م. 1391. ارزیابی تغییرات رنگ آب نارنج حاصل از مراحل مختلف تولید در طی نگهداری. فصلنامه علوم صنایع غذایی. دوره 9. شماره 37. صفحه 121-109.
سلاح­ورزی ی. تهرانی فر ع. 1392. تأثیر اسانس برخی گیاهان دارویی و پوشش پلی­اتیلنی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم شیشه کپ). نشریه علوم باغبانی. جلد 27. شماره 3. صفحه 325-318.
طلایی ع. عسگری سرچشمه م. ع. بهادران ف. و شرافتیان د. 1383. مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی­اتیلنی بر روی عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار ( رقم ملس ساوه). مجله علوم کشاورزی ایران. 2: 369-377.
علیمحمدی ف. یقبانی م. غیبی ف. 1390. بررسی فعالیت ضد میکروبی پوست انار بر علیه عوامل بیماریزای غذایی. همایش ملی انار. دانشگاه فردوسی مشهد. صفحه 123-117.
صبحی س. عزیزی م.ح. برزگر م. تسلیمی ا. 1389. مقایسه اثر اسید فرولیک و اسید تانیک بر پایداری رنگ ویژگی­های ارگانولیپتیکی آب انار در زمان­های مختلف نگهداری در دمای 5 درجه سانتی­گراد. فصلنامه علوم صنایع غذایی. دوره 7. شماره4. صفحه 83-73.
Briones V, and Aguilera JM, 2005.Image analysis of changes in surface color of chocolate. Food    Research International 38:87–94.
Elyatem SM and Kader AA, 1984. Postharvest physiology and storage behaviorof pomegranate fruits. Scientia Horticulturae 24: 287-298.
FAO, 2009.
Kulkarni AP, Aradhya SM and Divakar S, 2004. Lsolation and identification of a radical scavenging antioxidant punicalagin from pith and capillary membrane of pomegranate fruit. Food Chemistry 87: 551-557.
Leo´n K, Mery D, Pedreschi F and Leo´n J, 2006. Color measurement in L*a*b* units from RGB digital images. Journal of Food Research International 39:1084–1091.
Marti N, Perez-Vicente A, Garcia-Viguera C, 2002. Influence of stronge temperature andascorbic acid addition on pomegranate juice. JSci Food Agric 82: 217-221.
Pedreschi F, Leo´n J, Mery D and Moyano P, 2006. Development of a computer vision system to measure the color of potato chips. Food Research International 39:1092–1098.
Saari NB, Fujita S, Miyazoe Rand Okugawa M, 1995. Distribution of ascorbate oxidase activities in the fruitsof family cucurbitaceae and some of their properties. Journal of Food Bio- chemistry 19:321-327.