مدلسازی سینتیک خشک کردن پسته رقم کله قوچی با استفاده از روش‌های مختلف خشک کردن: خشک ‌کردن خورشیدی، سنتی در آفتاب و سایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 2 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

3 3 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

خشک کردن یکی از مهمترین مراحل فرآوری پس از برداشت محصولات کشاورزی است. در این مطالعه طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک‌کن خورشیدی جهت فرآوری پسته مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری و ثبت دما و رطوبت نسبی هوا در قسمت‌های مختلف خشک‌کن، دستگاه داده‌بردار دیجیتال ساخته و نصب شد. جهت ارزیابی خشک‌کن پارامترهای زمان خشک کردن، تغییرات رطوبت محصول طی خشک کردن و آهنگ خشک کردن مورد مطالعه قرار گرفت. خشک کردن پسته در روش‌های سنتی در معرض تابش آفتاب، سایه و خورشیدی به ترتیب در دامنۀ دمایی oC 11/33-91/19، oC 82/36-63/20 و oC 20/54-30/32 در مدت زمان 19، 48 و 13 ساعت انجام گردید. نتایج نشان داد که مدل‌های آغباشلو و همکاران و تقریب انتشار به ترتیب به عنوان بهترین مدل‌های پیش‌بینی کنندۀ رفتار خشک کردن پسته کامل در روش‌های خشک کردن خورشیدی و سنتی (آفتاب/سایه) معرفی شدند. به طور کلی نتایج نشان داد که روش خشک کردن خورشیدی نسبت به سایر روش‌های خشک کردن برای فرآوری پسته ایرانی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drying kinetic modelling of Kalle-Ghuchi cultivar pistachio nut using different methods: solar, sun and shade drying

نویسندگان [English]

  • M M 1
  • H T 2
  • a k 3
1 1
2 2
3 3
Brenndorfer B, Kennedy L, Oswin Bateman CO, Trim DS, Mrema GC and Wereko-Brobby C, 1987. Solar dryers their role in post-harvest processing. London, SW1Y 5HX.
Chayjan RA and Esna-Ashari M, 2011. Isosteric heat and entropy modeling of pistachio cultivars using neural network approach. Journal of Food Processing and Preservation 35: 524-532.
Duffie JA and Beckman WA, 1991. Solar Engineering of Thermal Processes. John Wiley & Sons, New York, 918p.
FAO, 2012. FaoStat Database. Available from http://faostat.fao.org.
Fudholi A, Sopian K, Yazdi MH, Ruslan MH, Gabbasa M and Kazem HA, 2014. Performance analysis of solar drying system for red chili. Journal of Solar Energy 99: 47-54.
Kashaninejad M, Mortazavi A, Safekordi A and Tabil LG, 2007. Thin-layer drying characteristics and modeling of pistachio nuts. Journal of Food Engineering 78: 98-108.
Kouchakzadeh A and Shafeei S, 2010. Modeling of microwave-convective drying of pistachios. Journal of Energy Conversion and Management 51: 2012-2015.
Kouchakzadeh A, 2013. The effect of acoustic and solar energy on drying process of pistachios. Journal of Energy Conversion and Management 67: 351-356.
Mercali GD, Tessaro IC, Norena CPZ and Marczak LDF, 2010. Mass transfer kinetics during osmotic dehydration of bananas (Musa sapientum, shum.). International Journal of Food Science and Technology 45(11): 2281-2289.
Midilli A, 2001. Determination of pistachio drying behaviour and conditions in a solar drying system. International Journal of Energy Research 25: 715-725.
Midilli A and Kucuk H, 2003. Mathematical modeling of thin layer drying of pistachio by using solar energy. Journal of Energy Conversion and Management 44: 1111-1122.
Pangavhane DR, Sawhney RL and Sarsavadia PN, 2002. Design, development and performance testing of a new natural convection solar dryer. Journal of Energy 27(6): 579-590.
Tavakolipour H and Mokhtarian M, 2012. Neural network approaches for prediction of pistachio drying kinetics. International Journal of Food Engineering 8(3): Article 42.
Tavakolipour H, 2015. Postharvest operations of pistachio nuts. Journal of Food Science and Technology 52(2): 1124-1130.
Toğrul İT and Pehlivan D, 2002. Mathematical modelling of solar drying of apricots in thin layers. Journal of Food Engineering 55: 209-216.