اثر سوربیتول بر حلالیت، قابلیت دوخت و کدورت فیلم‌های خوراکی ژلاتین ماهی کپور سرگنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده

ژلاتین پوست ماهی یکی از بیو­پلیمرهایی است که فیلم­هایی با خواص و ظاهر مناسب تشکیل می­دهد.  ژلاتین پوست ماهی از پوست ماهی کپور سر­گنده (Hypophthalmichthys nobilis) استخراج شد. هدف از این مطالعه تعیین ویژگی­های حلالیت، قابلیت دوخت­پذیری و کدورت فیلم­های ژلاتینی پوست ماهی کپور سر­گنده می­باشد. فیلم­ها از اختلاط 3 گرم ژلاتین، 10 درصد گلیسرول و10-0 درصد سوربیتول بر پایه ژلاتین در 100 میلی­لیتر آب مقطر )نمونه­های ,B C،D ،E ، F) و تیمار فاقد گلیسرول و سوربیتول (نمونه A) تهیه شدند. نمونه­ها، قبل از انجام آزمون در دمای C˚25 و رطوبت نسبی3± 75 درصد به مدت 2 روز مشروط شدند با افزایش سطح سوربیتول، ازدیاد طول تا نقطه پارگی فیلم­های دوخته شده افزایش یافت. می­توان علت این پدیده را به حرکت زنجیره­های ماتریکس نسبت داد. نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر سوربیتول حلالیت در آب افزایش، مقاومت کششی، مدول الاستیک و کدورت فیلم­ها کاهش معنی­داری یافتند. کم­ترین و بیش­ترین مقدار حلالیت در فیلم­‌های حاوی 5/2 و 10 درصد سوربیتول بر پایه ژلاتین مشاهده شد. تمام نمونه­های حاوی نرم­کننده قابلیت دوخت حرارتی داشتند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sorbitol on solubility, heat sewing capability, and opacity of edible films from Bighead Carp fish skin gelatin

نویسندگان [English]

  • z r 1
  • kh h 2
  • A m 1
1 1
2 2
بدیعی ف و فرهات ع، 1387. اثر ساختار مولکولی بر خواص گرمایی و جذب آب فیلم‌­های نازک ژلاتین. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، شماره 1. صفحه­های 34 تا 27.
رحیمیان م، 1392. اثر ریخت­پذیر کننده­های مختلف بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری به بخار آب فیلم­های خوراکی بر پایه ژلاتین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
مشکانی م، مرتضوی ع، میلانی ا و بخشی مقدم ف، 1391. بررسی خصوصیات فیزیکی و بهینه­سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی با استفاده از ایزوله پروتئین نخود، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، شماره 36.
ASTM, 2002. Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting. Annual book of ASTM standards. Designation D882-02. Philadelphia: American society for testing materials.
Avena-Bustillos RJ, Olsen CW, Olson DA, Chiou B, Yee E, Bechtel PJ, and McHugh TH, 2006. Water vapor permeability of mammalian and fish gelatin films. Journal of Food Science 71(4): 202–207.
Aydinli M, and Tutas M, 2000. Water sorption and water vapor permeability properties of polysaccharide (Locust bean gum) based edible films. LWT-Food Science Technology 33: 63-67.
Bamdad F, Goli AH, and Kadivar M, 2006. Preparation and characterization of proteinous film from lentil (Lens culinaris): edible film from lentil (Lens culinaris). Food Research Internatinal 39: 106–111.
Banker GS, Gore AY, and Swarbrick J, 1966. Water vapor transmission properties of free polymer films. Journal Pharmacy and Pharmacology 18: 457–466.
Bergo P, and Sobral PJA, 2007. Effects of plasticizer on physical properties of pigskin gelatin films. Food Hydrocolloids 21: 1285-1289.
Bertan LC, Tanada-Palmu PS, Siani AC, and Grosso CRF, 2005. Effect of fatty acids and ‘Brazilian elemi’ on composite films based on gelatin. Food Hydrocolloids 19: 73-82.
Gómez-Estaca J, Montero P, Fernández-Martín F, and Gómez-Guillén MC, 2009. Physico-chemical and film-forming properties of bovine-hide and tuna-skin gelatin: a comparative study. Journal of Food Engineering 90: 480- 486.
Gontard N, Duchez C, Cuq JL, and Guilbert S, 1994. Edible composite films of wheat and lipids: water vapor permeability and other physical properties. International Journal of Food Science and Technology 29: 39–50.
Jongjareonrak A, Rawdkuen S, Chaijan M, Benjakul S, Osako K, and Tanaka M, 2010. Chemical compositions and characterisation of skin gelatin from farmed giant catfish (Pangasianodon gigas). LWT- Food Science and Technology 43: 161–165.
Lee KYa, Shim J, and Lee HG, 2004. Mechanical properties of gellan and gelatin composite films. Carbohydrate polymer 56: 251-254.
Mojumdar SC, Moresol C, Simon LC and Legge RL, 2011. Edible wheat gluten (WG) protein films Preparation, thermal, mechanical and spectral properties. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 104: 929-936
Nur Hanani ZA, Namara J, Roos YH, and Kerry JP, 2013. Effect of plasticizer on the functional properties of extruded gelatin-based composite films. Food Hydrocolloids 31:264-269.
Nemet NT, Šošo VM, and Lazić, VL. 2010. Effect of glycerol content and pH value of film-forming solution on the functional properties of protein-based edible films. Original Scientific Paper 41: 57-67.
 Ou SY, Kwok KC, and Kang YJ, 2004. Changes in in vitro digestibility and available lysine of soy protein isolate after formation of film. Journal of Food Engineering 64(3): 301–305.
Paschoalick TM, Garcia FT, Sobral PJA, and Habitante AMQB, 2003. Characterization of some functional properties of edible films based on muscle proteins of Nile Tilapia. Food Hydrocolloids 17: 419-427.
Sobral PJA, Menegalli FC, Hubinger MD, Roques MA, 2001. Mechanical,water vapor barrier and thermal properties of gelatin based edible films . Food Hydrocolliodes 15: 423-432.
Sobral PJA, Santos JS, and Garcı´a FT, 2005. Effect of protein and plasticizer concentrations in film forming solutions on physical properties of edible films based on muscle proteins of a Thai Tilapia. Journal of Food Engineering 70 (1): 93–100.
Vanin FM, Sobral PJA, Menegalli FC, Carvalho. RA, and Habitante AMQB, 2005. Effects of plasticizers and their concentrations on thermal and functional properties of gelatin-based films. Food Hydrocolloids 899-907.
Wu HX, Liu CH, Chen JG, Chang PR, Chen Y, Anderson DP, 2009. Structure and properties of starch/α-zirconium phosphate Nano composite films. Carbohydrate Polymers 77: 358–364.
Yang L, Paulson AT, 2000. Effects of lipids on mechanical and moisture barriers properties of edible gellan flim. Food Research International 55: 571-578.