اثر دما و رطوبت بر برخی از ویژگی‌های مکانیکی دانه سویا تحت بارگذاری شبه استاتیک

نویسندگان

1 1دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 2دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این پژوهش خواص مکانیکی سه رقم سویا شامل تغییر شکل بیشینه، کرنش گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی، چقرمگی و مدول الاستیسیته­ی ظاهری با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه متغیر مستقل شامل رقم در سه سطح (M7, L17 و BP)، محتوای رطوبت در سه سطح (10، 12 و 14 درصد بر پایه خشک) و دما (در سه سطح 20، 40 و 60 درجه سلسیوس) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر سه رقم با افزایش میزان رطوبت، میزان تغییر شکل بیشینه، کرنش گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چقرمگی افزایش و نیروی گسیختگی و ضریب الاستیسیته ظاهری کاهش یافتند. نتایج تجزیه واریانس خواص مکانیکی نشان داد که اثر دما و رطوبت بر تغییر شکل بیشینه، کرنش گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی، چقرمگی، نیروی گسیختگی و ضریب الاستیسیته­ی ظاهری در سطح احتمال 1 درصد معنی­دار است. بر اساس نتایج به دست آمده، اثر رقم نیز بر تغییر شکل بیشینه، انرژی لازم برای گسیختگی، چقرمگی، نیروی گسیختگی و ضریب الاستیسیته­ی ظاهری در سطح احتمال 1 درصد و برکرنش گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد معنی­دار بود. اثر متقابل دما و رطوبت و اثر متقابل رقم و رطوبت و دما نیز بر روی نیروی گسیختگی و ضریب الاستیسیته ظاهری معنی­دار شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of temperature and moisture content on some mechanical characteristics of soybeans Under Quasi-static Loading

نویسندگان [English]

  • F S 1
  • D gh 2
1 1
2 2
توکلی هشتجین ت، 1382، مکانیک محصولات کشاورزی، تالیف سیتکی، انتشارات دانشگاه زنجان.
حزباوی ع، فتاحی ف، کاظمی ش، اشرف ز، مینایی س، 1387. برخی خواص مهندسی میوه و هسته زیتون. هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، مشهد.
خزائی ج، رجبی پور ع، محتسبی س، بهروزی لار م،١٣٨٣، تعیین نیرو و انرژی مورد نیاز برای شکست دانه نخود در بارگذاری شبه استاتیک، مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ٣٥ ، شماره ٣، ٧٦٥-٧٧٦.
راسخ م، اسدزاده ع ح، 1391، بررسی رفتار مکانیکی پنبه دانه تحت بارگذاری فشاری، هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون.
راسخ م، 1393، برخی خواص مکانیکی لوبیا چشم بلبلی، فصل­نامه علوم و صنایع غذایی، دوره­ی 11 (شماره 44).
رضوی س م ع، اکبری ر، 1385، خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی، چاپ دوم، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
عالمی ه، خوش­تقاضا م ه، مینایی س، 1388، تعیین خواص مکانیکی دانه­ی سویا در بارگذاری شبه استاتیک، مجله علوم و صنایع غذایی، دوره­ی 6 (شماره2) ، 124-113.
محمدی مقدم ت، رضوی س م ع، سازگارنیا آ، تقی زاده م، 1392، بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات مکانیکی بافتی مغزهای پسته برشته شده. هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران.
ASAE Standard. 2006a. Compression test of food materials of convex shape. S368.4 609-616.
ASAE Standard. 2006b. Moisture measurement- unground grain and seeds. S352.2 606.
Burubai W, Akor AJ, Igoni AH and Puyate YT, 2007. Effects of temperature and moisture content on the strength properties of African nutmeg (Monodora myristica) International Agrophysic 2: 217-223.
Kılıckan A and Guner M, 2008. Physical properties and mechanical behavior of olive fruits (Olea europaea L.) under compression loading. Journal of Food Engineering. 87: 222–228.
Mohsenin NN, 1970. Physical properties of plant and animal materials. Gordon and Breach Science Publishers, Inc, New York NY. Vol. 1.
Owolarafe OK, Olabige MT, and Faborode MO, 2007. Physical and mechanical properties of two varieties of fresh oil palm fruit. Journal of Food Engineering 78: 1228–1232.
Sacilik K, Özturk R and Keskin R, 2003. Some physical properties of hemp seed. Biosystems Engineering 86: 191–198.
Sadeghi M, Ashtiani Araghi H, Hemmat A, 2010. Physico-mechanical properties of rough rice (Oryza sativa L.) grain as affected by variety and moisture content. Agricultural Engineering International: CIGR Journal 12 (3): 129-136.
Stroshine R, 1998. Physical properties of agricultural materials and food products.
Tavakoli H, Rajabipour A, and Mohtasebi SS, 2009. Moisture-dependent some engineering properties of soybean grains. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal Vol. XI
Voicu G, Tudosie EM, (STEFAN) Ungureanu N, Constantin GA, 2013. Some mechanical characteristics of wheat seeds obtained by uniaxial compression tests. University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin Series D 75 (4): 265-278.