مشروط کردن گندم با آب نمک و ارزیابی اثرات آن بر فعالیت آمیلاز، لیپاز و لیپوکسیژناز در آرد حاصل از آن

نویسندگان

1 1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

2 2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

از مراحل تولید آرد گندم مرحله­ی نم­زنی یا مشروط کردن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، گندم ورودی جهت آسیاب شدن بایستی دارای رطوبت مناسبی باشد تا سبب تسهیل جدا شدن پوسته از آندوسپرم و آرد شدن هرچه بهتر آندوسپرم شود. فعالیت آنزیم‌ها در غلات  نقش تعیین کننده‌ای دارد. آنزیم آمیلاز به سبب آمیلولیتیک بودن، آنزیم لیپوکسیژناز به سبب اثر بر خواص اکسیداسیون-احیا و آنزیم لیپاز نیز به سبب اثر بر اسیدهای چرب مورد توجه هستند.  در این پژوهش گندم، با سه غلظت 5/0، 1، 5/1 درصد محلول آب‌نمک به مدت 24ساعت در دمای اتاق عملیات مشروط شد. سپس گندم تا 88 درصد ­ استخراج آسیاب شد و در ادامه فعالیت سه آنزیم آمیلاز، لیپوکسیزناز و لیپاز در این نمونه­ها با روش اسپکتروفوتومتری (کمی) سنجیده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که نمک اثر منفی بر فعالیت آمیلازدارد و سبب کاهش  این آنزیم کم مقدار در گندم­های ایران می­شود (001/0P<). فعالیت آنزیم لیپاز نیز با افزایش درصد نمک، کاهش پیدا خواهد کرد و پیامد مثبتی بر کیفیت خمیر دارد (001/0P<). افزایش فعالیت لیپوکسیزناز با افزایش درصد نمک اثرات مثبت اکسیداسیون گروه­های تیول پروتئین به گروه­های دی سولفید خواهد داشت (05/0P<). داده­های حاصل از کروماتوگرافی گازی نیز موید این حقیقت بود که لینولئیک‌اسید افزایش یافته است که بدلیل افزایش فعالیت لیپوکسیژنازی می باشد. داده­های رنگ سنجی نیز حاکی از افزایش معنی­دار آماری شاخص  Lاست (05/0P<) و این امر بیان‌گر روشن‌تر شدن آرد به سبب افزایش اکسیداسیون کارتنوئیدها می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and effect of salt added to wheat conditioning water on lipase, amylase, lipoxygenase activity and their stability in whole wheat flour

نویسندگان [English]

  • B M 1
  • M K 2
2 2
خدابنده ن، 1382، غلات، انتشارات دانشگاه تهران.
شهیدی  م، حسینی نژاد م، 1382، آنزیم­ها در صنایع غذایی(ترجمه)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
محرمی  الف، شاهدی م، کدیور م، 1388، بررسی فعالیت آنزیم­های آمیلاز، لیپاز، لیپوکسیژناز در گندم و تغییر فعالیت آنها در قبل و بعد از دوره جوانه­زنی، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 47 (1)، 13-1.
American Association of Cereal Chemists. 1983. Approved Methods of the AACC. St. Paul, MN.
Andres F, Doblado M, Elizabeth A and Devin J, 2013. Effect of Salt solutions applied during wheat conditioning on lipase activity and lipase stability of whole wheat flour. Journal of Food Chemistry 140: 204-209.
Anton G, Barrett M, 2001. Colorimetric method for the determination of lipoxygenase. Journal of Agriculture Food Chemistry 49: 32-37.
Barros M, Fleuri L, Macedo G, 2010. Seed lipases: sources, applications and properties- a review. Brazilian Journal of Chemical Engineering 27: 15-29.
Barry V, Cleary M, Mcnally M and Monaghan D, 2002. Measurement of Alpha-Amylase Activity in White Wheat Flour, Milled Malt, and Microbial Enzyme Preparations, Using the Ceralpha Assay: Collaborative Study. Journal of AOAC International 85:5.
Caraban A, Vasilica P, Eugen M, Sanda F, 2012. Spectrophotometric studies about amylase activity in starch hydrolysis reaction. European Regional Development Fund 121:2.
Faubion j and Hoseney C, 1981. Lipoxygenase: Its biochemistry and role in bread making. Journal of Cereal Chemistry 58: 175-180.
Fennema O, Damodaran S, Parkin K, 2007. Fennemas Food Chemistry 4th ed. CRC Press.
Gokmen V, Serpen A, Atli A, Koksel H, 2007. A practical spectrophotometric approach for the determination of lipoxygenase activity of durum wheat. Journal of Cereal Chemistry 84(3): 290-293.
Gokmen V, Bahceci S, Acar J, 2002. Characterization of crude lipoxygenase extract from green pea using a modified spectrophotometric method. Europian Food Research Technology 215: 42-45.
Goli A, Kadivar M, Keramat J and Fazilati M, 2008. Conjugated linoleic acid (CLA) production and lipase catalyze di enteresterification of purified CLA with canola oil. European Journal of Lipid Science and Technology 11: 400-404.
Hasan F, Shah A, Hameed A, 2009. Methods for detection and characterization of lipases: a comprehensive review.  Biotechnology Advances 27: 782- 798.
Hoseney R, 1986. Principles of Cereal and Technology. AACC. St. Paul. MN.
Johnson R, 2007. Measuring amylase activity in cereal grains. Research Methods 09: 11-13.
Khan KH, Shewry P, 2009. Wheat: Chemistry and Technology. 4th ed. Approved Methods of the AACC.
Kruger J and Linback R, 1987. Carbohydrate-degrading Enzymes in Cereals 117-139.
Kwon D, Rhee J, 1986. A simple and rapid colorimetric method for determination of free fatty acids for lipase assay. Journal of the American Oil Chemists Society 63(1): 89-92.
Marcier M and Gelinas P, 2000. Effect of lipid oxidation on dough bleaching. Journal of Cereal Chemistry 78(1): 36-38.
Oconner J, Perry J and Harwood L, 1992. A comparison lipase activity in various cereal grains. Journal of Cereal Science 16:153-163.
Rose D, Pike A, 2006. A Simple Method to Measure Lipase Activity in Wheat and Wheat Bran as an Estimation of Storage Quality. Journal of the American Oil Chemists Society 83: 415-419.
Sidney P, Kaplam O, 1955. Methods in Enzymology. Academic press.