بررسی سینتیک خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال‌سازی در فرآیند خشک‌‌کردن فندق با‌پوست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت

2 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

3 موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت

چکیده

هدف از انجام تحقیق مذکور، بررسی سینیتیک خشک‌شدن فندق با‌پوست (corylus avellana)در محدوده دمایی °C 40 تا 60 بود که علاوه بر ترسیم منحنی تغییرات رطوبت در دماهای مختلف و مدلسازی فرایند خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال‌سازی، انرژی کل و انرژی ویژه مورد نیاز برای خشک‌‌کردن فندق با‌پوست، بصورت تک‌لایه، محاسبه شد. نتایج بررسی داده‌ها نشان داد که مدت زمان خشک‌شدن در دمای °C 60، نسبت به دمای °C 40 و 50، به ترتیب، 42/34  و 20 درصد کمتر بود. در مدلسازی فرآیند خشک‌‌کردن فندق، مدل میدیلی و همکاران در سه دمای خشک‌‌کردن، نسبت به سایر مدل‌ها، بهترین برازش را با داده‌های آزمایش داشت. همچنین مقدار ضریب پخش موثر در نمونه‌های خشک‌شده فندق در دماهای مختلف بین s/2m 10-10×26373/1 تا 10-10×50064/2 تغییر می­کند. انرژی فعال‌سازی برای فندق در محدوده دمایی 40 تا  °C 60، KJ/kg.mol 622/29 و ثابت ضریب نفوذ موثر نیز s/2m  5-10×1/1 بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation drying kinetic, effective diffusivity coefficient and activation energy in shelled hazelnut drying process

نویسندگان [English]

  • Z Y 1
  • H G 2
  • K T 3
  • A V 2
  • MH A 4
آغباشلو م، کیانمهر م، ح، محمد عرب حسینی ا، صمیمی اخیجهانی ه و مهرآور ح، 1387، سینتیک خشک‌شدن گردو در مدت زمان خشک‌شدن با هوای داغ،  پنجمین کنگره ماشین های کشاورزی و مکانیزلسیون، مشهد.  
الفتی ه، 1374، تاریخ کشاورزی و دامپروری در ایران، انتشارات امیر کبیر.
بدیعی م، 1371، فرمول ها، آحاد و ارقام در علوم مهندسی، ترجمه، انتشارات جعفری، کرج.
بی نام 1392، آمارنامه محصولات باغی، وزارت جهاد کشاورزی.
توکلی پور ح، کلباسی اشتری ا و بصیری ع، 1387، اثر پارامتر های خشک‌‌کردن بر شاخص های کیفی پسته دامغان (Pistacia vera L.) و تعیین ضرایب نفوذ موثر در شرایط بهینه این فرآیند، مجله علوم و صنایع غذایی، شماره 4، صفحه 56-47. 
طاهری گراوند ا، رفیعی ش، کیهانی ع و جعفری م، 1389، ضریب پخش موثر و انرژی فعال‌سازی ریحان در خشک‌‌کردن لایه نازک با هوای داغ، مجله علوم و فناوری غذایی، شماره 3، صفحه 17-9.
گازر ح، معدنی ص، شرافتی ک و بهمدی ه، 1392، بررسی تاثیر روش های مختلف آماده سازی بر فرآیند خشک‌شدن، ویژگی های کیفی و قابلیت انبار مانی آلبالوی خشک، گزارش نهایی طرح پژوهشی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
محمد پور کاریزکی و، حامد موسویان م، ت و اعتمادی ا، 1386، تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی فرآیند خشک‌‌کردن بستر سیال، پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، شماره 2، صفحه 12-1.
Aghbashlo M, Kianmehr M and Samimi-Akhijahani H, 2008. Influence of drying conditions on the effective moisture diffusivity, energy of activation and energy consumption during the thin-layer drying of beriberi fruit (Berberidaceae). Energy Conversion and Management 49: 2865–2871.
Akpinar E, Midilli A and Bicer Y, 2003. Single layer drying behaviour of potato slices in a convective cyclone dryer and mathematical modelling. Energy Conversion and Management, 44: 1689-1705.
Akpinar E K and Bicer Y, 2006. Mathematical Modeling and Experimental Study on Thin Layer Drying of Strawberry. International Journal of Food Engineering Vol. 2, Iss. 1, Art 5.
Anonymous, 1989. ASAE. Standards (36th edn). ASAE, St Joseph, MI, USA, S352.2.
Doymaz I, 2007. Influence of pretreatment solution on drying of sour cherry. Journal of Food Engineering 78(2): 591-596.
Falade K O and Abbo E, 2007. Air-drying and rehydration characteristics of date palm (Phoenix dactylifera L.) fruits. Journal of Food Engineering 79: 724–730.
Food and Agricultural Organization (FAO), 2014. Web page: http://www.fao.org.
Goyal R K, Kingsly A R P, Manikantan M R and Ilyas S M, 2007. Mathematical modelling of thin layer drying kinetics of plum in a tunnel dryer. Journal of Food Engineering 79(1): 176-180.
Karatas S and Battalbey M.F,1991. Determination of Moisture Diffusivity of Pistachio Nut Meat During Drying. Lebensm-wiss. u. technol 24: 484- 487.
Lopez A, Pique M T, Boatella J and Ferran A, 1998. Drying characterics of the hazelnut. Drying technology 16(3-5): 627-649
Mohsenin Nuri N, 1970. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Pub. New York, USA.
Mujumdar Arun S, 2000. Drying Technology in Agriculture and Food Sciences. Science publisher, Inc. Enfield (NH), USA.
Mwithiga G and Olwal J O, 2005. The drying kinetics of kale (Brassica oleracea) in a convective hot air dryer. Journal of Food Engineering 71:373-378.
Rafiee Sh, Keyhani A and jafari A, 2008. Modeling effective moisture diffusivity of wheat (Tajan) during air drying. International Journal of Food Properties 11: 1–10.
Sharma G P and Prasad S, 2006. Specific energy consumption in microwave drying of garlic cloves. Energy 31(12): 1921-1926.
Tarhan S, Ergunes G and Taser O F, 2006. Selection of chemical and thermal pretreatment combination to reduce the dehydration time of sour cherry (Prunus cerasus L.). Journal of Food Process Engineering 29(6): 651-663.