مطالعه ترکیبات شیمیایی ازگیل ژاپنی و استخراج پلی‌ساکارید آن به عنوان یک ترکیب ضد‌ اکسایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ترکیبات شیمیایی میوه و هسته ازگیل­ژاپنی Eriobotrya japonica L.  و استخراج پلی­ساکارید و بررسی خواص ضد­اکسایشی آن است. پلی­ساکارید با استفاده از آب گرم استخراج و با اتانول خالص سازی شد. زمان 180 دقیقه و دمای°C 90 شرایط مطلوب استخراج پلی­ساکاریدها بود. همچنین نسبت آب به ماده جامد 1:6 و 10:1 به­ترتیب شرایط بهینه جهت استخراج پلی­ساکارید از میوه و هسته ازگیل بودند. دو روش مهار رادیکال DPPH و رادیکال هیدروکسیل جهت ارزیابی خواص ضد­اکسایشی پلی­ساکارید استخراج شده مورد استفاده قرار گرفت. باندهای مشاهده شده در آنالیز به روش FTIR تأیید کننده وجود پلی­ساکارید به عنوان ترکیب اصلی در عصاره استخراج شده بود. نتایج نشان داد میزان قند کل پلی­ساکارید میوه بیشتر از هسته بود. مقدار عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم، آهن و روی موجود در میوه نسبت به هسته بیشتر بود در حالی­که میزان عناصر منیزیوم، منگنز و مس در هسته بیشتر بود. فعالیت ضداکسایشی در هر دو نمونه و در هر دو روش اندازه­گیری متوسط بود. در هر دو نمونه و در تمامی غلظت­ها، فعالیت مهار رادیکال DPPH  توسط اسید­آسکوربیک، بالاتر از پلی­ساکارید استخراج شده بود. توانایی مهار رادیکال آزاد هیدروکسیل توسط هر دو نمونه پلی­ساکارید بیشتر از اسید­آسکوربیک بود در حالی­که غلظت 100 پی­پی­ام پلی ساکارید میوه و اسید­آسکوربیک در مهار رادیکال آزاد، با یکدیگر برابر بودند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت پلی­ساکارید، توانایی مهار رادیکال­ها افزایش پیدا نمود و در هر دو آزمون مهار رادیکال DPPH و رادیکال هیدروکسیل توانایی ضد­اکسایشی پلی­ساکارید میوه از هسته بیشتر بود. بر اساس نتایج این تحقیق،  پلی­ساکارید میوه و هسته ازگیل ­ژاپنی می­تواند به منظور بهبود کیفیت مواد غذایی و به واسطه داشتن خواص ضداکسایشی قابل قبول به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of chemical composition of Eriobotrya japonica L. and extraction of its polysaccharide as an antioxidant

نویسندگان [English]

  • S H
  • M H
  • H J
  • H B
تدینی م، شیخ زین الدین م، سلیمانیان زاد ص، 1393. جداسازی پلی­ساکاریدها از هسته خرما و بررسی برخی خصوصیات فراسودمند آن، فصلنامه علوم و فناوری های نوین غذایی، دوره1، شماره4، صفحات60-49.
Afshari K, Samavati V and Shahidi SA, 2015. Ultrasonic-assisted extraction and in-vitro antioxidant activity of polysaccharide from Hibiscus leaf. International Journal of BiologicalMacromolecules 74: 558-567.
Anderson DMW and Farquhar JGK, 1982. Gum exudates from the genus Prosopis. The International Tree Crops Journal 2: 15-24.
Azmi A, Mustafa S, Hashim DM and Manap YA, 2012. Prebiotic activity of polysaccharides extracted from Gigantochloa levis (Buluh beting) shoots. Molecules 17(2): 1635-1651.
Cai W, Gu X and Tang J, 2008. Extraction, purification, and characterization of the polysaccharides from Opuntia milpa alta. Carbohydrate Polymers 71(3): 403-410.
Dubois M, Gilles KA, Hamilton JK, Rebers PA and Smith F, 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry 28(3): 350-356.
Ge Q, Huang J, Mao JW, Gong JY, Zhou YF and Huang JX, 2014. Optimization of total polysaccharide extraction from Herba lophatheri using RSM and antioxidant activities. International Journal of Biological Macromolecules 67: 37-42.
Gulcin I, Oktay M, Kıreccı E and Kufrevıoglu O, 2003. Screening of antioxidant and antimicrobial activities of anise (Pimpinella anisum L.) seed extracts. Food Chemistry 83(3): 371-382.
Hras AR, Hadolin M, Knez Z and Bauman D, 2000. Comparison of antioxidative and synergistic effects of rosemary extract with α-tocopherol, ascorbyl palmitate and citric acid in sunflower oil. Food Chemistry 71(2): 229-233.
Li X, Xu C and Chen K, 2015. Nutritional and Composition of Fruit Cultivars: Loquat (Eriobotrya japonica Lindl.). Nutritional Composition of Fruit Cultivars 371-394.
Li S and Shah NP, 2014. Antioxidant and antibacterial activities of sulphated polysaccharides from Pleurotus eryngii and Streptococcus thermophilus ASCC 1275. Food Chemistry 165: 262-270.
Li Q, Yu N, Wang Y, Sun Y, Lu K and Guan W, 2013. Extraction optimization of Bruguiera gymnorrhiza polysaccharides with radical scavenging activities. Carbohydrate Polymers 96(1): 148-155.
Li X, Zhou A and Han Y, 2006. Anti-oxidation and anti-microorganism activities of purification polysaccharide from Lygodium japonicum in vitro. Carbohydrate Polymers 66(1): 34-42.
Ojagh SM, Sahari MA and Rezaei M, 2005. Effect of natural antioxidants on quality of common kilka (Clupeonella Cultriventris Caspia) during storage with ice. Journal of Marine Science and Technology 4:1-7.
Pareek S, Benkeblia N, Janick J, Cao S and Yahia EM, 2014. Postharvest physiology and technology of loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) fruit. Journal of the Science of Food and Agriculture 94(80): 1495-1504.
Quan Y, Yang S, Wan J, Su T, Zhang J and Wang Z, 2015. Optimization for the extraction of polysaccharides from Nostoc commune and its antioxidant and antibacterial activities. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 52: 14-21.
Samavati V, 2013. Polysaccharide extraction from Abelmoschus esculentus: Optimization by response surface methodology. Carbohydrate Polymers 95(1:( 588-597.
Shen S, Chen D, Li X, Li T, Yuan M, Zhou Y and Ding C, 2014. Optimization of extraction process and antioxidant activity of polysaccharides from leaves of Paris polyphylla. Carbohydrate Polymers 104: 80-86.
Sheng J and Sun Y, 2014. Antioxidant properties of different molecular weight polysaccharides from Athyrium multidentatum (Doll.) Ching. Carbohydrate Polymers 108: 41-45.
Taskin M and Erdal S, 2011. Utilization of waste loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) kernel extract for a new cheap substrate for fungal fermentations. Romanian Biotechnological Letters 16: 5872-5880.
Tian S, Qin G, Li B and Yahia EM, 2011. Loquat (Eriobotrya japonica L.). Postharvest Biologyand Technology of Tropical and Subtropical Fruits3: 424-442.
Thangam R, Suresh V and Kannan S, 2014. Optimized extraction of polysaccharides from Cymbopogon citratus and its biological activities. International Journal of Biological Macromolecules 65: 415-423.
Wang R, Chen P, Jia F, Tang J and Ma F, 2012. Optimization of polysaccharides from Panax japonicus C.A. Meyer by RSM and its anti-oxidant activity. International Journal of Biological Macromolecules 50(2): 331-336.
Wang L, Li X and Chen Z, 2009. Sulfated modification of the polysaccharides obtained from defatted rice bran and their antitumor activities. International Journal of Biological Macromolecules 44(2): 211-214.
Xie JH, Shen MY, Xie MY, Nie SP, Chen Y, Li C, Huang DF and Wang YX, 2012. Ultrasonic-assisted         extraction, antimicrobial and antioxidant activities of Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinskaja polysaccharides. Carbohydrate Polymers 89(1): 177-184.
Ye CL and Jiang CJ, 2011. Optimization of extraction process of crude polysaccharides from Plantago asiatica L. by response surface methodology. Carbohydrate Polymers 84: 495- 502.
Zhao Z, Xu X, Ye Q and Dong L, 2013. Ultrasound extraction optimization of Acanthopanax senticosus polysaccharides and its antioxidant activity. International Journal of Biological Macromolecules 59: 290-294.
Zhou XY, Liu RL, Ma X and Zhang ZQ, 2014. Polyethylene glycol as a novel solvent for extraction of crude polysaccharides from pericarpium granati. Carbohydrate Polymers 101: 886-889.