اثر میکروانکپسولاسیون بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی کشاورزی- علوم وصنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

3 گروه علوم و صنایع غذیی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

4 گروه پژوهشی فراوری مواد غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

طی دو دهه اخیر، ردیابی و شناسایی سویه­های بومی با کتری­های لاکتیک، بخش عمده­ایی از مطالعات مربوط به این گروه از میکروارگانیسم­ها را به خود اختصاص داده است. هدف از این تحقیق بررسی کارآمدی کپسولاسیون جهت حمل باکتری بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم (KC355240) و بررسی بقای باکتری در شرایط شبیه­سازی شده معده و روده می­باشد. باکتری بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم فعال­سازی شده و با استفاده از آلژینات کلسیم ریزپوشانی گردید و اندازه و مورفولوژی ذرات تعیین شد. سپس قابلیت زنده­مانی باکتری پروبیوتیکی طی عبور از شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده (2=pH، آنزیم پپسین در معده و 4/7= pH، نمک صفراوی روده) مورد بررسی قرار گرفت. ریخت‌شناسی دانک‌ها با روش SEM، کپسول‌هایی با ظاهرکروی را نشان داد؛ که نشان دهنده اثر مثبت آلژینات به منظور تشکیل دیواره­ای یکنواخت برای این باکتری است. نتایج این مطالعه بیانگر این است که کپسولاسیون باکتری با آلژینات منجر به تولید دانک‌هایی یک شکل، منظم و کروی با قطر کمتر از 100 میکرومتر شده، همچنین ریزپوشانی با آلژینات کلسیم بقای باکتری لاکتو باسیلوس پلانتاروم طی عبور از سیستم گوارشی را تا 4 سیکل لگاریتمی بهبود می‌بخشد. 
باکتری پروبیوتیک بومی، ریزپوشانی، محیط شبیه سازی شده معده و روده، میکروسکوپ الکترونیSEM

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of microencapsulation of indigenous probiotic Lactobacillus plantarum on bacterial survival in simulated gastrointestinal conditions

نویسندگان [English]

  • M K 1
  • H A 2
  • L R 3
  • E M 4
رضایی مکرم ر، مرتضوی ع، حبیبی نجفی م ب، شهیدی ف و خمیری م، 1389. میکروانکپسولاسیون باکتری های پروبیوتیک.  رساله دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 مرتضویان ا م و سهراب وند س، 1385. پروبیوتیک­ها و فراورده­های غذایی پروبیوتیک. تهران: انتشارات اتا.
 میر لوحی م، سلیمانیان زاد ص، دخانی ش و شیخ زین الدین م، 1387. کاربرد نشانگر مولکولی ژن rec A در شناسایی لاکتو‌باسیلوس   پلانتاروم La7 با قابلیت پروبیوتیکی جدا شده از فلور طبیعی کودک ایرانی. هجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی.
همایونی راد ع، 1387. خواص سلامت بخش غذاهای فراسودمند پروبیوتیک، پری بیوتیک وسین بیوتیک. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز.
Allan-Wojtas P, Truelstrup Hansen L and Paulson AT, 2008. Microstructural studies of   probiotic bacteria-loaded alginate microcapsules using standard electron microscopy techniques and anhydrous fixation. LWT - Food Sci and Technol 41: 101-108.
Anal AK and Singh H, 2007. Recent advances in microencapsulation of probiotics for industrial applications and targeted delivery. Trends in Food Sci & Technol 18: 240-251.
Capela P, Haytk C and Shah NP, 2006. Effect of cryoprotectants, prebiotics and microencapsulation on survival of probiotic organisms in yoghurt and freeze-dried yoghurt. Food Res Int 39: 203-211.
Fazelii H, Moshtaghian J, Mirlohi M and Shirzadi M, 2010. Reduction in serum lipid parameters by incorporation of a native strain of Lactobacillus Plantarum A7 in Mice. Iranian J of Diabetes and Lipid Disorders 9: 1-7.
Gbassi G K, Vandamme T, Ennahar S and Marchioni E, 2009. Microencapsulation of Lactobacillus plantarum spp in an alginate matrix coated with whey proteins. Int J of Food Microbiol 129: 103-105.
Hansen LT, Allan-Wojtas P, Jin YL and Paulson AT, 2002. Survival of Ca-alginate microencapsulated Bifidobacterium spp. in milk and simulated gastrointestinal conditions. Food Microbiol 19: 35-45.
Homayouni A, Azizi A, Ehsani MR, Yarmand MS and Razavi SH, 2008. Effect of microencapsulation and resistant starch on the probiotic survival and sensory properties of symbiotic ice cream. Food Chem 111: 50-55.
Kim SJ, Cho S, Kim SH and Shin IS, 2008. Effect of microencapsulation on viability and other characteristics in Lactobacillus acidophilus ATCC 43121. LWT-Food Sci and Technol 3: 493-500.
Mirlohi M, Soleimanian-Zad S and Sheikh-Zeinodin M, 2008. Identification of Lactobacilli from Fecal Flora of Some Iranian Infants. J Iran J pediatr 18: 357-363.
Mirlohi M, Soleimanian-Zad S and Sheikh-Zeinodin M and Dokhani S, 2009. Investigation of acid and bile tolerance of native lacto- bacilli isolated from fecal samples and commercial probiotics by growth and survival studies. Iranian J of Biotech 7: 233-240.
Mokarram RR, Mortazavi SA, Najafi MBH and Shahidi F, 2009. The influence of multi stage alginate coating on survivability of potential probiotic bacteria in simulated gastric and intestinal juice. Food Res Int 42: 1040-1045.
Rybka S and Kailasapathy K, 1995. The survival of culture bacteria in fresh and frize- dried yoghurt. Australian J of Dairy Technol 50:51-57.
Salminen S, Ouwehand A, Benno Y, and Lee YK, 1999. Probiotics: How should they be defined? Inter Dairy J. 10:107-110.
Sultana K, Godward G, Reynolds N, Armugaswamy R and Peiris P, 2000. Encapsulation of probiotic bacteria with alginate-starch and evaluation of survival in simulated gastrointestinal conditions and in yoghurt. Int J of Food Microbiol 62: 47-55.
Talwalkar A and Kailasapathy K, 2004. A review of oxygen toxicity in probiotic yoghurts: influence on the survival of probiotic bacteria and protective techniques, comprehensive reviews in Food Sci and Food safety 3: 117-124.
Vizoso Pinto MG, Franz CMAP, Schillinger U and Holzapfel WH, 2006. Lactobacillus spp. within vitro probiotic properties from human faces and traditional fermented products. Int J of Food Microbiol 109: 205-214.