بررسی اثر شرایط استخراج بر پارامترهای رنگی پودر کورکومین حاصل از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) با استفاده از روش سطح پاسخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی افزودنی‌های غذایی پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

چکیده

رنگدانه­های موجود در ریزوم زردچوبه دارای طیفی از ساختارهای شیمیایی مشابه یا ایزومری بوده و افزون بر این رنگدانه کورکومین خود مشتمل بر سه نوع I، II و III نیز می­باشد این­ رنگدانه­ها قادر به ایجاد طیف رنگی زرد تا نارنجی (توتومری) و زرد (انواع کورکومین) می­باشند. بنابراین می­توان با بررسی روند تغییرات مقادیر پارامترهای رنگی تا حدودی از وجود یا میزان این ترکیبات در پودر حاصل اطلاع یافت. در این پژوهش اثر برخی شرایط استخراج با روش خیساندن (ماسراسیون) مانند نسبت حلال­ به ماده جامد (2-5/1)، نسبت استون به اتانول (100-0) و زمان استخراج (48-24 ساعت) بر پارامترهای رنگی (L* a* b*) پودر عصاره حاصل از استخراج با استفاده از روش سطح پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بودند که مدل­های چند جمله ای F2 (برای پارامتر رنگی a*) و خطی (برای پارامترهای رنگی L* و b*) به خوبی قادر به توصیف رفتار داده­ها بوده و به طور معنی­داری رابطه بین متغیرهای مستقل و پاسخ­ها را بیان کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of extraction conditions on the color parameters of curcumin powder, turmeric rhizome (Curcuma longa) using response surface methodology

نویسندگان [English]

  • Sh Bolourian 1
  • S Khalilian 2
  • N Sedaghat 3
  • F Hoseini 1
  • M Afshari 4
مشرف بروجنی، ل، 1386، بررسی تولید رنگ خوراکی قرمز از چغندر لبوئی و پایداری آن در حلال فرآیندهای غذایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
Carrubba IC, 2008.Vegetable Extracts as Natural Sources of Dyes. ISHS Acta Horticulturae. 457.
 Chearwae W, Anuchapreeda S, Nandigama K, Ambudkar SV, Limtrakul P, 2004. Biochemical mechanism of modulation of human P-glycoprotein(ABCB1) by curcumin I, II, and III purified from Turmeric powder. Biochemical Pharmacology 68:2043–2052.
 Hiserodt R, Hartman TG, Ho C, Rosen RT. 1996. Characterization of powdered turmeric by liquid chromatography-mass spectrometry and gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A 740: 51-63.
Goel A, Kunnumakkara KB and Aggarwal, BB. (2008) Curcumin as ‘‘Curecumin’’: From kitchen to clinic. Biochemical pharmacology 75: 787-809.
Majeed M et al. (1999). Bioprotectant composition, Method of use and extraction process of curcuminoids. U.S. PATENT, 5861415.
Sair L. Park E and Klee L. (1967). Extracting values from turmeric. U.S. PATENT, 3340250.
Sun.D.W., Zheng, C.and Zheng, L. 2006. Recent developments and applications image features for food quality evaluation and inspection-a review.Trend in Food Science & Technology 17: 642-655.
Verghese J. (1993). Isolation of Curcumin from Curcuma longs L. Rhizome. Flavour and fragrance journal 8, 315-319.
Wang L, Li D, Bao C, You J, Wang Z, Shi Y and Zhang H. 2008. Ultrasonic extraction and separation of anthraquinones from Rheum palmatumL.Ultrasonics Sonochemistry 15: 738–746.