نویسنده = مهدی کاشانی نژاد
بررسی تشکیل دای‌ان‌های مزدوج و مواد واکنش‌دهنده با اسید تیوباربیتوریک به‌عنوان معیاری از پیش‌بینی پایداری اکسایشی بادام

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 589-600

مرضیه رئیسی؛ محمد قربانی؛ علی‌رضا صادقی ماهونک؛ مهدی کاشانی نژاد