نویسنده = حبیبه نعلبندی
مقایسه تطبیقی عملکرد بسترهای فلزی و غیرفلزی در پخت صنعتی نان از نظر کاربردپذیری و خواص کیفی محصول نهایی

دوره 33، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 49-66

10.22034/fr.2023.53931.1853

سید صادق سیدلو هریس؛ حبیبه نعلبندی؛ سینا علیزاده؛ فرید بجایی


تتوسعه ماشین پخت نان دوار با حرارت غیر مستقیم برای افزایش کیفیت محصول با استفاده از تکنیک عددی

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-107

10.22034/fr.2022.47395.1800

فرید بجایی؛ سید صادق سیدلو هریس؛ حبیبه نعلبندی؛ حمیدرضا قاسم زاده