دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه تاثیر بودادن با روش مایکروویو بر ترکیبات فرار و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و خواص حسی دانه قهوه سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/fr.2021.47718.1805

محمدرضا مهربد؛ محمد حجتی؛ حمید عزت پناه


بررسی خصوصیات عملکردی پلی ساکاریدهای محلول در آب و عصاره اتانولی گیاه بارهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22034/fr.2022.31604.1634

مهرنوش تدینی؛ فریدخت قلیچی؛ لاله رومیانی


تاثیر روش خیساندن بر مقدار ترکیبات زیست فعال و خواص ضدمیکروبی گلنار فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/fr.2023.47254.1799

لیلا ناطقی؛ پیمان رجایی؛ علیرضا ملکی کهکی