اثر آرد سویای فعال بر ویژگی‌های فیزیکو‌شیمیایی، بافتی و حسی نان قالبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران

3 عضوهیات علمی بخش فنی مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

از مشکلات اصلی نان‌های امروزی که به موازات کاهش راندمان استخراج آرد تشدید می‌شود، می‌توان به افت خواص حسی به ویژه رنگ، خواص بافتی و تسریع در روند بیاتی آن‌ها اشاره نمود. که عمدتاً ناشی از کم بودن محتوای فیبری آن‌ها به واسطه کاهش یا حذف سبوس از آردهای سفید است. استفاده از منابع مختلف نظیر آرد سویا که آنزیم لیپوکسیژناز آن فعال باشد، یکی از راههای مناسب جهت بهبود ویژگی‌های کیفی، رنگبری برای آرد و کاهش بیاتی نان است. در این پژوهش اثر افزودن مقادیر صفر، 4، 8 و 12 درصد آرد سویای فعال بر خواص کیفی، بافت، بیاتی، رنگ و تخلخل نان قالبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به وضوح نشان داد که افزایش درصد آرد سویای فعال باعث افزایش مولفه L* نان می‌شود، و بیاتی نان را به تأخیر می‌اندازد، بیشترین میزان مؤلفه L* پوسته مربوط به نمونه با 12 درصد آرد سویای فعال برابر 72 و کمترین میزان آن مربوط به نمونه شاهد برابر 61 بود. با افزایش درصد آرد سویا مولفه *a پوسته و مغز نان کاهش یافت، همچنین با افزایش میزان آرد سویای فعال میزان تخلخل نمونه‏ها نسبت به نمونه شاهد به طور معنی‏داری کاهش یافت. با افزایش درصد آرد سویا میزان حجم مخصوص نان کاهش یافت، افزودن آرد سویا بیشتر از ۴ درصد اثر منفی روی حجم نان داشت. افزودن ۴ درصد آرد سویا تأثیر معنی‌داری روی سفتی ندارد ولی افزودن بیشتر از ۴ درصد در هر دو زمان سبب افزایش این پارامتر می‌گردد. ولی افزایش بیش از 4 درصد آرد سویا روی بافت و برخی خواص حسی مانند طعم، بو و ظاهر اثر منفی داشت. استفاده از آرد سویای فعال در تولید نان قالبی سبب بهبود خصوصیات کیفی محصول نهایی، کاهش بیاتی و به دنبال آن کاهش ضایعات در این نان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of activated soy flour on the physicochemical, textural and sensory proreties of pan bread

نویسندگان [English]

  • Azadeh Shahsavna Tabrizi 1
  • Esmaeil Ataye Salehi 2
  • Zahra Sheikholeslami 3
1 Ph.D Student of Food Science & Technology, Young Researchers and Elite Club, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
2 Department of Food Science and Technology, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
3 Agricultural Engineering Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources, Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The main problems of bread that increased by reducing flour extraction efficiency are the loss of sensory properties especially color, texture features and accelerating staling rate mainly due to the low fiber content by reduction or elimination bran of flour. The use of alternative fiber sources such as soybean flours that lipoxygenase enzyme is active, which is one of the best ways to naturally enrich, improve quality, and reducing staling. Soy flour, derived from ground soybeans, boosts protein, brings moisture to baked goods, and provides the basis for some soymilks and textured vegetable protein. Adding soy flour to baking products increases the yield of dough, improves the quality of the product and improves the properties of texture, taste and enhancement of the quantity and quality of the protein and acts as an emulsion. So the effect of replacing soybean flour on three levels of 4 %, 8 % and 12 % with wheat flour on qualitative and sensory properties, staling and color of bread on a completely randomized design were investigated. Specific volumes were measured by rapeseed two hours after baking. The crust color analysis was carried out by determining three indices L *, a * and b * in the time interval 2 hours after cooking according to San method, and as well as The brian color analysis was carried out by determining three indices L *, a * and b * in the time interval 2 hours after cooking according to San method. In order to assess crumb porosity of between 2 hours after cooking method Haralyk was used. The bread tissue was evaluated 2 and 48 hours after baking using a tissue weighing machine 1 (CNS Farnell model, ertfordshire UK) based on Pour Farzad method. For sensory evaluation, a 5-point hedonistic scoring method was used, in which characteristics such as shell color, appearance of the skin, texture (ductility or unusual softness, stiffness of the bread, crispness and fragility), aroma, taste, flavor and odor and overall appearance and in The total acceptance is based on the total score of the parameters of the color of the brain, the color of the skin and the appearance of the skin and the appearance of the public within 2 hours after the bread is baked. Also, for sensory evaluation, the sensory evaluation for staling was used according to AACC 11-38 at 24 and 48 hours after baking. The results clearly showed that increasing the percentage of active soybean meal increases the L * bread component, delaying the bread staling, the highest amount L * crust of the sample with 12 % of soy flour was equal to 72 and the lowest in the control sample was 61. With an increase in the percentage of soy flour, has been reduced the component a * bread brains and a * bread crust and as well as with an increase in the percentage of soy flour, increased the component b * bread brains and b * bread crust, as well as with increasing the amount of soy flour, the porosity of the control sample was significantly decreased. As the increased percentage of soybean, decreased the specific volume of bread, adding more than 4 % soy flour had a negative effect on the bread volume. The addition of 4 % of soybean flour has no significant effect on stiffness, but adding more than 4 % in both times cause increase this parameter. The least stiffness was observed in the control treatment at 2 and 48 hours after baking, which was not significant with 4 % active soybean flour. The highest rigidity was observed in the treatment containing 12 % active soybean flour. The increase in the percentage of soybean flour has slowed the staling process at 24 and 48 hours after cooking. Adding soy flour increases the absorption of dough water and, as a result of preserve more moisture, its mechanical properties improve. The results showed the color of bread improved by increasing the amount of soybean flour and retards the staling but increasing more than 4 % soy flour in bread formulation reduced tissue, flavor, odor and overall appearance. Use of soybean flour as a substitute for wheat flour in pan bread improves the quantitative and qualitative characteristics of the final product and therefore, reduces waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activated soybean flour
  • Color
  • Pan bread
  • Staling
  • Texture
پایان ر، 1380. مقدمه­ای بر تکنولوژی فرآورده‌های غلات. انتشار نورپردازان.
پوردربانی ر،قاسم زاده ح،آقا گل زاده ع و بهفر ح، 1388. امکان‌سنجی درجه‌بندی سیب با استفاده از پردازش تصویر. نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی.جلد 17شماره 1، صفحات 85-95.
رجب زاده ن، 1368. تکنولوژی نان. انتشارات دانشگاه تهران.
روانفر ن، محمدزاده میلانی ج و رفتنی امیری ز، 1392. بررسی تاثیر آرد مالت جو بر بیاتی نان بربری. فصلنامه علوم وفناوری­های نوین غذایی، سال اول، شماره 2، صفحات 22-15.
عاقل ح، نصیری محلاتی م، کریمی م، مرتضوی ع، پورآذرنگ ه و میلانی ا، 1385. بررسی تاثیر آرد سویا بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان بربری. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد ۲، شماره ۵، صفحات ۳۷۱-۳۸۰.
کدیورم، 1368. بررسی اثرات آرد سویا بر خصوصیات رئولوژیکی و ارگانولپتیکی نان. پایان‌نامه. دانشگاه تربیت مدرس تهران. ایران.
مشایخ م، محمودی م و انتظاری م، 1386. بررسی اثر غنی­سازی با آرد سویای بدون چربی بر ویژگی­های حسی و بیولوژیکی نان تافتون. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال دوم، شماره ۳، صفحات ۷۳-۸۰.
موحد س، خلعتبری محسنی گ واحمدی چناربن ح، 1393. ارزیابی کاربرد صمغ زانتان و آرد سیب­زمینی بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان تست. فصنامه علوم و فناوری­های نوین غذایی، سال اول، شماره 3، صفحات 48-39.
یعقوبی سوره ا، علیزاده خالدآباد م و رضازاده باری، م، 1392. کاربرد پردازش تصاویر برای تعیین شاخص‌های رنگی L* a* b* در سنجش رنگ غذاها. نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی.جلد 23شماره 3، صفحات 422-412.
AACC, 2000. Approved methods of the American Association of Cereal Chemist, 10th edition.
Caballero PA, Go’mez M and Rosell CM, 2007. Improvement of dough rheology, bread quality and bread shelf-life by enzymes combination. Journal of Food Engineering 81: 42–53.
Cauvin SP and Yong LS, 2007. Technology of bread making. 2nd ed. Springer. New York.
Crockett RIP and Vodovotz Y, 2011. Effects of soy protein isolate and egg white solids on physicochemical properties of gluten-free bread. Food Chemistry 129: 84-91.
Danielson EM, 2007. Addition of Soybean Lipoxygenase to All-Purpose Flour and its Effects on Dough Gluten Strength and Bread Quality. Thesis Master of science. Virginia Polytechnic University.
Dhingra S and Jood S, 2004. Effect of flour blending on functional, baking and organoleptic characteristics of bread. International Journal of Food Science and Technology vol. 39: 213-220.
Ebrahimpour N, Peighambardoust SH, Azadmard Damirchi S and Ghanbarzadeh B, 2010. Effects of incorporating different hydrocolloids on sensory characteristics and staling of gluten free bread. Journal of Food Resesrch vol. 20. No. 3(1).
Gacula J and Singh R, 1984. Statistical methods in food and consumer research. Academic press Inc. USA.
Haralick RM, Shanmugam K and Dinstein I, 1973. Textural features for image classification, Transactions of the ASAE. American Society of Agricultural Engineers (T ASABE) vol. 45, no. 6:1995-2005.
Hoseney RC, Rao H, Faubion J and Sidhu JS. 1980. Mixograph studies. IV. The mechanism by which lipoxygenase increases mixing tolerance. Cereal Chemistry vol. 57, no. 3:163-165.
Lamsal BP, and Faubion JM, 2009. Effect of an enzyme preparation on wheat flour and dough color, mixing, and test baking. LWT - Food Science and Technology vol. 42, no. 9: 1461-1467.
Nicolas J, Autran M and Drapron R, 1982. Purification and some properties of wheat germ lipoxygenase. Journal of Science Food and Agriculturevol. 33: 365-72.
Nilufer D and Vodovotz Y, 2004. Effect of soluble and insoluble soy fiber on the properties of soy bread during storage. IFT Annual meeting; Las Vegas, USA.
Pomeranz Y, Shogren MD, Finney KF and tsechtel DB, 1977. Fiber in bread making. Cereal Chemistry vol. 54, no, 1: 25-41.
Pourfarzad A, Khodaparast MH, Karimi M, Mortazavi SA, Ghiafeh Davoodi M and HematianSourki, A, 2009. Effect of polyols on shelf-life and quality of flat bread fortified with soy flour. Jourla of Food Processing Engineerig vol. 34: 1435-1445.
Pourfarzad A, Khodaparast MH, Karimi M, Mortazavi SA, Ghiafeh Davoodi M, Hematian Sourki A and Razavizadegan Jahromi SH, 2011. Effect of polyols on shelf-life and quality of flat bread fortified with soy flour. Journal of Food Process Engineering 34: 1435-1445.
Purlis E and Salvadori V, 2009. Modelling the browning of bread during baking. Food Research International vol. 42: 865-870.
Rakkar PS, 2007. Development of gluten-free commercial bread. Thesis for the degree Master of applied science. Auckland University of Technology, Auckland.
Rastogi A and Singh G, 1989. Effect of addition of full fat soy flour of different varieties on quality characteristics and bread making quality of white flour. Bulltain Grain Technology vol. 27, no. 26-34.
Sun D, 2008 Computer vision technology for food quality evaluation, Academic Press, New York.
Vittadini E, Vodovotz T, 2003. Change in the physicochemical properties of wheat soy containing breads during storage as studied by thermal analyses. Journal of Food Science vol. 68, pp. 2022-2027.
Zheng C, Sun DW and Zheng L, 2006. Recent applications of image texture analysis for evaluation of food qualities- a review, Trends in Food Science and Technology vol. 17, pp.113-128.