اثر پوشش‌دهی با کیتوزان و عصاره برگ گردو در ماندگاری پسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع غذایی واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پسته، یکی از محصولات صادراتی ایران، در شرایط نامساعد در طول دوره انبارمانی، کپک زدگی، آفت زدگی و تولید سموم بویژه آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس پاراسیتیکوس و آسپرژیلوس فلاووس و جذب رطوبت باعث افت شدید کیفیت محصول می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین اثر پوشش‌دهی پسته با محلول کیتوزان و عصاره برگ گردو در ماندگاری محصول می باشد. برای این منظور پسته‌ها با استفاده از محلول‌های 5/1 و 3 % (وزنی/ حجمی) کیتوزان و عصاره برگ گردو تهیه شده به صورت تکی و ترکیبی پوشش‌دهی شدند و تاثیر آن بر ویژگی‌های آفات زنده، حسی، عدد پراکسید، شمارش کپک ومخمر و رطوبت طبق استاندارد ملی ایران در طی مدت نگهداری مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با آزمون آنالیز واریانس در سطح احتمال 5% تجزیه و تحلیل شدند.پسته‌های پوشش داده شده به صورت معنی‌داری از نظر میزان آفات زنده با نوع شاهد متفاوت بود (05/0p <). نتایج نشان داد که در طی مدت نگهداری سه ماهه، پوشش کیتوزان با عصاره گردو، تاثیر معنی‌داری روی ویژگی‌های حسی پسته پوشش داده شده نداشت. در هر یک از زمان‌ها، رطوبت نمونه شاهد (12/3%) نسبت به پسته‌های پوشش‌دهی شده (99/4% برای نمونه حاوی 3% کیتوزان و 3% عصاره گردو) به طور معنی‌داری کمتر بود (05/0p <). با افزایش غلظت کیتوزان، اثر آنتی‌اکسیدانی و ضد‌میکروبی و ضد آفاتی آن افزایش یافته و ضمن حفظ ویژگی‌های حسی به طور مؤثری در جلوگیری از اکسایش و فعالیت قارچی در پسته مؤثر بود. کمترین میزان پراکسید برای نمونه حاوی 3% کیتوزان و 5/1% عصاره گردو مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، بهترین غلضت محلول 5/1% کیتوزان و 5/1% عصاره برگ گردو به صورت ترکیبی برای افزایش ماندگاری پسته پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Chitosan Coating Incorporated with Walnut Leaf Extract on Shelf Life of Pistachio

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafar Jafari 1
  • Afshin Javadi 2
1 MSc Graduated Student, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad University, Mamaghan Branch, Mamaghan, Iran
2 Department of Food Hygiene, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Pistachio, one of the export products of Iran, under unfavorable conditions during storage mold spoilage and toxins production, especially aflatoxins by Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavuse, and moisture absorption decrease the quality of the product. The main objective of this study was evaluating the effect of pistachio coating with chitosan and walnut leaf extract solution in its shelf life. Pistachios were coated by prepared 1.5 and 3% (w/v) chitosan and walnut leaves extract solutions individually and binary and its impact on the moisture content, peroxide value, pests, fungal count and sensory properties of the pistachios were assessed base on national standards of Iran. Data were analyzed by ANOVA test and mean comparisons at a confidence level of 5%. The pests in coated pistachios were significantly different from control ones (p < 0.05). The effect of chitosan edible coating with walnut leaves extract during storage time on the sensory properties was not significant. In each time, moisture content of control sample (3.12%) was significantly lower than coated ones (4.99% for the sample containing 3% chitosan and 3% walnut extract)(p < 0.05). Besides, increasing concentrations of chitosan were increased antioxidant and antimicrobial effects, maintained the sensory properties and were effective in preventing oxidation and fungal activity in pistachios. The lowest peroxide content was observed for samples containing 3% chitosan and 1.5% walnut extract. According to the results, the best solution containing a composition of 1.5% chitosan and 1.5% walnut leaf extract was suggested to increase the shelf life of pistachio.
Pistachio, one of the export products of Iran, under unfavorable conditions during storage mold spoilage and toxins production, especially aflatoxins by Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavuse, and moisture absorption decrease the quality of the product. The main objective of this study was evaluating the effect of pistachio coating with chitosan and walnut leaf extract solution in its shelf life. Pistachios were coated by prepared 1.5 and 3% (w/v) chitosan and walnut leaves extract solutions individually and binary and its impact on the moisture content, peroxide value, pests, fungal count and sensory properties of the pistachios were assessed base on national standards of Iran. Data were analyzed by ANOVA test and mean comparisons at a confidence level of 5%. The pests in coated pistachios were significantly different from control ones (p < 0.05). The effect of chitosan edible coating with walnut leaves extract during storage time on the sensory properties was not significant. In each time, moisture content of control sample (3.12%) was significantly lower than coated ones (4.99% for the sample containing 3% chitosan and 3% walnut extract)(p < 0.05). Besides, increasing concentrations of chitosan were increased antioxidant and antimicrobial effects, maintained the sensory properties and were effective in preventing oxidation and fungal activity in pistachios. The lowest peroxide content was observed for samples containing 3% chitosan and 1.5% walnut extract. According to the results, the best solution containing a composition of 1.5% chitosan and 1.5% walnut leaf extract was suggested to increase the shelf life of pistachio.
Pistachio, one of the export products of Iran, under unfavorable conditions during storage mold spoilage and toxins production, especially aflatoxins by Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavuse, and moisture absorption decrease the quality of the product. The main objective of this study was evaluating the effect of pistachio coating with chitosan and walnut leaf extract solution in its shelf life. Pistachios were coated by prepared 1.5 and 3% (w/v) chitosan and walnut leaves extract solutions individually and binary and its impact on the moisture content, peroxide value, pests, fungal count and sensory properties of the pistachios were assessed base on national standards of Iran. Data were analyzed by ANOVA test and mean comparisons at a confidence level of 5%. The pests in coated pistachios were significantly different from control ones (p < 0.05). The effect of chitosan edible coating with walnut leaves extract during storage time on the sensory properties was not significant. In each time, moisture content of control sample (3.12%) was significantly lower than coated ones (4.99% for the sample containing 3% chitosan and 3% walnut extract)(p < 0.05). Besides, increasing concentrations of chitosan were increased antioxidant and antimicrobial effects, maintained the sensory properties and were effective in preventing oxidation and fungal activity in pistachios. The lowest peroxide content was observed for samples containing 3% chitosan and 1.5% walnut extract. According to the results, the best solution containing a composition of 1.5% chitosan and 1.5% walnut leaf extract was suggested to increase the shelf life of pistachio.
Pistachio, one of the export products of Iran, under unfavorable conditions during storage mold spoilage and toxins production, especially aflatoxins by Aspergillus parasiticus and Aspergillus flavuse, and moisture absorption decrease the quality of the product. The main objective of this study was evaluating the effect of pistachio coating with chitosan and walnut leaf extract solution in its shelf life. Pistachios were coated by prepared 1.5 and 3% (w/v) chitosan and walnut leaves extract solutions individually and binary and its impact on the moisture content, peroxide value, pests, fungal count and sensory properties of the pistachios were assessed base on national standards of Iran. Data were analyzed by ANOVA test and mean comparisons at a confidence level of 5%. The pests in coated pistachios were significantly different from control ones (p < 0.05). The effect of chitosan edible coating with walnut leaves extract during storage time on the sensory properties was not significant. In each time, moisture content of control sample (3.12%) was significantly lower than coated ones (4.99% for the sample containing 3% chitosan and 3% walnut extract)(p < 0.05). Besides, increasing concentrations of chitosan were increased antioxidant and antimicrobial effects, maintained the sensory properties and were effective in preventing oxidation and fungal activity in pistachios. The lowest peroxide content was observed for samples containing 3% chitosan and 1.5% walnut extract. According to the results, the best solution containing a composition of 1.5% chitosan and 1.5% walnut leaf extract was suggested to increase the shelf life of pistachio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coating
  • Chitosan
  • Walnut leaf
  • Pistachio
بلقیسی س، عزیزی م، ظهوریان گ و‌هادیان ز، 1387. ارزیابی خواص فیزیکی فیلم خوراکی پـروتئین آب پنیـر - مونوگلیسیرید و اثر پوشش‌دهی آن بر افت رطوبت و ویژگی حسی گوشت تـازه گوسـفند. مجلـه علـوم تغذیـه و صنایع غذایی ایران، شماره 3، صفحه‌های93 تا 83.
پناهی پ، اسماعیل ع، فربود ف، موذن پورکرمانی م و فریورمهین ح، 1382. پسته (1)اصول آماده سازی زمین وکاشت، جلد1، چاپ دوم. رفسنجان: نشر آموزش کشاورزی.
حکم آبادی ح،1390. تشخیص عوامل خسارت زای محیطی و غیرمحیطی وارده به محصول پسته. رفسنجان: آموزش و ترویج کشاورزی، جلد1، چاپ اول.
خشنودی نیا س و صداقت ناصر، 1393. تأثیر پوشش خوراکی بر پایه ی ژلاتین حامل آنتی‌اکسیدان بر پایداری اکسیداسیونی و ویژگی‌های حسی پسته ی برشته اوحدی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال نهم، شماره 1، صفحه‌های 11 تا 20.
خلیلی دهکردی ب، رفیعیان م، حجازی س‌ح، یوسفی ح‌ع،  یکتاییان ن و شیرانی بید آبادی ل، 1389. بررسی تاثیر عصاره‌های گیاهی افسنطین، بومادران و برگ گردو بر انگل تریکوموناس واژینالیس در محیط کشت آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 12، شماره 4، ویژه نامه طب تکمیلی، صفحه‌های 62 تا 69.
سالاری ا، احمدی ک و زمانی ده یعقوبی ر، 1390. تاثیر عصاره اتانولی دانه گیاه زیتون تلخ Melia azedarach L بر دو گونه شته. داروهای گیاهی، دوره  2، شماره  4، صفحه‌های 223 تا 228.
صباغی م، مقصودلو ی، خمیری م و ضیائی فر ام، 1393. تاثیر مخلوط پوشش کیتوزان و عصاره چای سبز بر فعالیت اکسایشی و قارچی مغز گردو. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد3، شماره4، صفحه‌های 361 تا 374.
طباطبایی م، دهلوی ا و احمدی ع، 1378. گردو هیکوری پکان. چاپ2. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد).
عادلی میلانی ا، 1394. اثر عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicm) بر ویژگیهای میکروبی، شیمیایی و حسی همبرگر در دوران ماندگاری. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی. دانشگاه آزاد ممقان.
عیدی ا، علمافر س، زرین قلم ج، رضازاده ش و عیدی م، 1390. بررسی اثر محافظتی عصاره برگ گردو در مسمومیت کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش‌های صحرایی نر بالغ. دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مجله پژوهشی دانشکده پزشکی.
گارز ح، مینایی س و بصیری ع، 1382. تاثیر تغییرات دما،سرعت جابجایی هوا و ضخامت لایه محصول فرایند خشک کردن پسته. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، شماره 8، صفحه‌های 23 تا 31.
مقصودلو ع، مقصودلو ی، خمیری م و قربانی م، 1390. اثر پوشش کیتوزان در جلوگیری از فعالیت قارچی و جذب رطوبت در مغز پسته. اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی. دانشگاه زنجان. زنجان.
یکتاییان ن، رفیعیان م، خلیلی دهکردی ب، حجازی س‌ح، شیرانی بید آبادی ل و حسینی س‌ع، 1391. بررسی اثرات سینرژیستی مخلوط سه عصاره گیاهی بومادران، افسنطین و برگ گردو بر انگل لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) درشرایط آزمایشگاهی. فصلنامه گیاهان دارویی، (2)9، صفحه‌های 197 تا 204.
Abdul Hag M, Junaid Alam M and Hasanain A, 2011. Gum Cordia: A novel edible coating to increase the shelf life of Chilgoza (Pinus geradiana). LWT- Food Science and Technology 50: 306-311.
Baldvin EA, 2007. Surface treatments and edible coating in food preservation. Pp. 475-508. In: Rahman MS, editor, Handbook of Food Preservation. Florida- USA. Boca Raton. CRC Press.
Campaniello CA, Bevilacqua M and Sinigaglia MR, 2008. Chitosan: Antimicrobial activity and potential applications for preserving minimally processed strawberries. Food Microbiology 25: 992–1000.
Cao R, Xue C and Liu Q, 2009. Changes in microbial flora of Pacific oysters (Crassostreagigas) during refrigerated storage and its shelf-life extension by chitosan. International Journal of Food Microbiology 131: 272–276.
Chang HL, Chen YC and Tan FJ, 2011. Antioxidative properties of a chitosan–glucose maillard reaction product and its effect on pork qualities during refrigerated storage. Food Chemistry 124: 589–595.
Chien P, Sheu F and Lin H, 2007. Coating citrus (Murcott tangor) fruit with low molecular. weight chitosan increases postharvest quality and shelf life. Food Chemistry 100: 1160–1164.
Costas G, Biliaderis D, Marta S and Izydorczyk P, 2007. Functional Food Carbohydrates. CRC Press Taylor and Francis Group.
Devlieghere F, Vermeulen A and Debevere J, 2004. Chitosan: antimicrobial activity, interactions with food components and applicability as a coating on fruit and vegetables. Food Microbiology 21(6): 703–71.
Dong H, Cheng L, Tan J, Zheng K and Jiang Y, 2004. Effects of chitosan coating on quality and shelf life of peeled litchi fruit. Journal of Food Engineering 64: 355–358.
Jimenes M, Garcia HS, Bristain CI, 2004, Spray-Drying microencapsulation and oxidative stability of conjugated linoleic asid. European Food Research and Technology 219: 588-592.
Khalid Z, BeatrizUrsúa B and Juani MA, 2010. Application of bioactive coatings based on chitosan for artichoke seed protection. Crop Protection 29: 853-859.
Kong M, Chen XG, Liu CS, Yu LJ, Ji QX, Xue YP, Cha DS and Park H, 2008. Preparation and antibacterial activity of chitosan microspheres in a solid dispersing system. Frontiers of Materials Science in China 2: 214–220.
Min S and Krochta JM, 2007.  Ascorbic Asid- Containing Whey Protein Film Coatings for Control of Oxidation. Agricultural and Food Chemistary 55(8): 2964-9.
Munoz A, Moret S and Garce S, 2009. Assessment of chitosan for inhibition of Colletotrichum sp. on tomatoes and grapes. Crop Protection 28: 36–40.
Raei M and Jafari SM, 2011. Influence of different packaging materials and storage conditions on the quality attributes of pistachio (pistacia vera l.) cv. ohadi. Annals. Food Science and Technology 12(2): 179-185.
Ravi Kumar MV, 2001. A review of chitin and chitosan applications. Reactive & Functional Polymers 46: 1-27.
Xianghong M, Lingyu Y, John F and Kennedy T, 2010. Effects of chitosan and oligochitosanon growth of two fungal pathogens and physiological properties in pear fruit. Carbohydrate Polymers 10: 83-84.