تأثیر کاربرد اسیدآسکوربیک و کلرید کلسیم بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده سیب زرد لبنانی (گلدن دلشیوز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Ascorbic Acid and CaCl2 Treatments on Quality Attributes and Shef-life of Fresh-cut ‘Golden Delicious’ Apples