دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، بهار 1389، صفحه 1-145