تاثیر کاربرد پساز برداشت پوتریسین و نیتریک اکسید بر برخی خواصکیفی و محتوای فنلی کل میوه انگور رقم سفید بی دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of Postharvest Putrescine and Nitric Oxide Application on some Quality Attributes and Total Content Phenolics on Table Grape (cv. Sefide