بهینه سازی تولید پکتین لیاز از تفاله خرما توسط آسپرژیلوس نایجر با کار برد روش سطح پاسخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Optimization of Pectinlyase Production from Date Pulp by Aspergillus niger Using Response Surface Methodology