مقایسه اثر نگهدارندگی کاه و برخی جاذب‌های اتیلنی در بسته‌بندی میوه زردآلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده

زمینه مطالعاتی: شدت تنفسی بالا و تولید اتیلن زیاد، میوه زردآلو را در دسته میوه‌های فرازگرا قرار داده است. این ویژگی باعث کاهش ماندگاری میوه زردآلو می‌شود. هدف: استفاده از ظرفیت برخی مواد در حذف اتیلن از اتمسفر داخلی بسته‌بندی در جهت افزایش ماندگاری میوه زردآلو بود. روش کار: ارقام مختلف میوه زردآلو شامل مراغه‌ای90، عسگر‌آباد، قرمز شاهرود و آیباتان90، پس از برداشت و سورتینگ از نقطه نظر عدم وجود صدمات مکانیکی و فیزیکی و بیماری، در بسته‌های حاوی ریزه‌های کاه و جاذب های اتیلنی بنتونیت، کربن فعال، پتاسیم‌پرمنگنات و بسته‌های فاقد این مواد، بسته‌بندی شدند. همه بسته‌ها در دمای حدود °C1 و رطوبت نسبی حدود %90 به‌ مدت 16 روز نگهداری شدند. آزمون‌های مورد نظر، اندازه‌گیری ماده جامد کل، pH و سفتی بود که هر 4 روز یک‌بار تا شانزدهمین روز انجام گرفت. طرح آماری، طرح فاکتوریل بر پایه‌‌ی طرح کامل تصادفی با سه تکرار بود. نتایج: ماده جامد کل و pH با افزایش مدت زمان نگهداری افزایش یافت ولی صفت سفتی کاهش نشان داد. تیمار بسته‌بندی بدون جاذب اتیلنی کمترین تاثیر را بر صفت سفتی نشان داد و تاثیری بر کند شدن روند نرم‌شدگی زردآلو نداشت. جاذب‌های اتیلنی پتاسیم پرمنگنات و کربن فعال بیشترین تاثیر را بر صفت سفتی نشان دادند و منجر به کندتر شدن نرم‌شدگی میوه زردآلو شدند. تاثیر بنتونیت به عنوان جاذب اتیلنی بر خلاف انتظار بود و تاثیر زیادی بر صفات مورد نظر نشان نداد. تیمار بسته‌بندی حاوی کاه تاثیری مشابه با تیمار بسته‌بندی حاوی بنتونیت داشت. نتیجه‌گیری نهایی: پتاسیم‌پرمنگنات و کربن فعال به ‌عنوان جاذب‌های اتیلنی فارغ از نوع رقم زردآلو منجر به افزایش ماندگاری میوه شدند. استفاده از جاذب‌های اتیلنی برای افزایش ماندگاری ارقام صنعتی قابل توجیه نیست. در مورد ارقام تازه‌خوری استفاده از جاذب های اتیلنی به ‌خصوص ترکیبی ازآن‌ها توصیه می‌شود. ظرفیت نگهدارندگی کاه در مورد میوه زردآلو پایین بود و تاثیر جزیی در نگهداری میوه زردآلو نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the storage effect of straw and some ethylene absorbents in apricot fruit packaging

نویسندگان [English]

  • Jaber Soleimani 1
  • Mohammad Zarrinbal 2
1 Assistant professor Agriculture & Education Research Centre of East Azarbaijan
2 Assistant Professor, Horticulture and Crops Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Education and Research Center, Agricultural, Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The annual production of apricots in the world in 2017 amounted to about 4/257/241 tons, and among these, Iran with a production of 239/712 tons, is ranked fifth after Turkey, Uzbekistan, Italy and Algeria. While in 2010, Iran was the second largest apricot producer in the world after Turkey with a production of 388/049 tons of apricots (Meltam and Mevlut 2020). Apricot fruit has different cultivars that are either eaten fresh such as Germez-Shahrood and Aybatan 90 cultivars or like Maraghei 90, Ordoobad, Nasiri and Asgarabad cultivars are processed and then consumed. Apricot is one of the climacteric fruits and produce a lot of ethylene when the fruit ripens. Apricots are very sensitive to the presence of ethylene. In apricot storage space, the presence of very low amounts of ethylene in the range of 0.03 - 0.1 µL/ L will damage this fruit (Martinez-Romero et al., 2007). Therefore, evacuation of ethylene from the empty packaging space will slow down the aging process and extend the shelf life of apricot (Ozdemir and Floros 2004). Ethylene absorbers are divided into several categories. Natural clays (Zeolite and Bentonite), catalytic oxidants (Potassium permanganate, Potassium dichromate and Palladium), regenerative absorbers (Propylene glycol and Xylene glycol), electron-deficient dienes or trienes (Benzene and Pyridines) and other absorbers such as Active carbon and Aluminum oxide (Gaikwad et al., 2020). Ethylene absorbers have been used to increase the shelf life of climacteric fruits such as apricot, apple, banana, mango, cucumber, kiwifruit, tomato, avocado, persimmon and vegetables such as carrot, potato, and asparagus (Ozdemir and Floros 2004 and Yildirim et al., 2018). In this study, in addition to ethylene adsorbents such as Bentonite, Active carbon, and Potassium permanganate that were commonly used or researched. Straw was used for the first time as an absorber. From ancient times, straw has been used to store fruits such as grapes and watermelons in rural areas of Iran. Therefore, its use in apricot storage was investigated.
Materials and methods: Materials used in this study include: apricots with cultivars of Aybatan 90, Maraghei 90, Asgarabad and Germez-Shahrood. Ethylene absorbers include bentonite, active carbon and potassium permanganate were obtained from local markets. To prepare the straw, wheat stalks were crushed using a shredder. Low density polyethylene (LDPE) film was used to cover the packaging. After packing, apricots were stored at 1°C and tested every 4 days for 16 days. The evaluated parameters in this study were TSS, pH and firmness.
Results and discussion: According to the obtained results, the amount of TSS will be affected by cultivar and type of ethylene absorbers. The result showed that Maraghehei 90 cultivar had the highest TSS and Aibatan 90 cultivar had the lowest TSS compared to other cultivars. The effect of ethylene absorbers on the TSS showed, treatment without ethylene absorber had the greatest effect on TSS and treatments with ethylene absorber of potassium permanganate and active carbon had the least effect on increasing TSS. Finally, the effect of ethylene adsorbers on TSS was small according to the data of this study. Researchers reported that the differing views exist on the effect of ethylene absorbers on the TSS attribute. Valdes et al., (2009) and Palo and Crisosto (2003) stated that TSS will not be affected by ethylene and ethylene removal will not have a significant effect on this trait. In contrast, Zhou et al., (2006) reported peach and Bregoli et al., (2005) reported that the presence or absence of ethylene would affect the TSS trait. Regarding the pH trait, Maraghei 90 cultivar showed the highest and Aybatan 90 cultivar showed the lowest pH. The pH will increase in relation to increasing of fruit shelf life. Maraghehei 90 cultivar with packaging without ethylene absorber showed the most effect on increasing the pH and Aibatan 90 cultivar with ethylene absorber potassium permanganate showed the least effect on increasing the pH. According to these results, ethylene absorbents had a little or no effect on pH. Researchers have offered different views on the pH attribute as well as the TSS attribute. Overall, the researchers believe that the effect of ethylene absorbers on the pH trait is minor. Ishaq et al., (2009) stated that the use of potassium permanganate slowed the decrease of TSS and decreased the amount of pH in apricot fruits. Emadpour et al., (2015) obtained that the effect of coated potassium permanganate on zeolite nanoparticles on pH changes of peach and nectarine fruits was low. Other fruits such as kiwi (Ramin et al., 2010), tomato (Salamanca et al., 2018) and banana (Tourki et al., 2014) have similar results in comparison with apricot fruits. The results obtained on the firmness property showed that it can be influenced by cultivar, time and ethylene absorber. Maraghehei 90 cultivars had the firmest value and germez-Shahrood cultivar had the softest texture. The result showed that with increasing shelf life, firmness had a decreasing trend. The effect of interaction between cultivar and time on firmness, it was observed that Maraghehei 90 cultivar had a firmer texture on the fourth and eighth days than other treatments. Germez-Shahrood cultivar on the 16th day, had the lowest texture firmness. Based on the data, apricot fruits treated with ethylene absorbers of potassium permanganate and carbon active represented the highest firmness and the effect of straw and bentonite on fruit firmness did not show a significant difference. The use of ethylene absorbent treatments resulted in longer shelf life of apricot fruits, regardless of cultivar. Ethylene absorbent for potassium permanganate reoresents different effects depending on the product and even the cultivar. In general, this absorbent can be delay the processing and related processes of chlorophyll decomposition and color, weight loss and firmness (Alvarez-Hernandez et al. 2019). Climacteric fruits such as nectarines and peaches are sensitive to loss of firmness with increased ethylene production. The use of nano absorbent granules effectively reduced the softening process of tissue (Emadpour et al., 2015). Valdes et al., (2009) reported that fruit firmness is dependent on ethylene content consequently fruit firmness was progressively decreased with increasing ethylene, as well as, the use of ethylene absorbents delays mentioned softening of climacteric fruits. Similar results were obtained for other climacteric fruits such as apple (Sardabi et al., 2014), avocado (Corrêa et al., 2010), banana (Tirgar et al., 2018), blueberry (Wang et al., 2018) and dates (Mortazavi et al., 2015).
Conclusion: Industrial cultivars such as Maraghehei 90 and Asgarabad were more durable than fresh-eaten cultivars such as Germez-Shahrood and Aybatan 90. Industrial cultivars showed higher shelf life due to higher TSS and consequently higher sugar content than fresh-eaten cultivars. Ethylene absorbents had little or no effect on TSS and pH. Firmness was influenced by apricot cultivar, ethylene absorber and time. With increasing time, the value of firmness decreased and using ethylene absorbers regardless of cultivar type reduced the softening. Potassium permanganate showed the greatest effect on fruit firmness and increased the shelf life of apricots compared to other ethylene absorbers. Maraghehei 90 cultivar does not need to use ethylene absorbents to increase its shelf life, because it has an inherently high shelf life due to its high sugar content. Straw has the good potential in order to store apricot fruits, but it requires further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Packaging
  • Apricot
  • Shelf life
  • Straw
  • Ethylene absorbers
احمدی ک، قلی‌زاده ح، عباد زاده ح، حاتمی ف، حسین‌پور ر، عبد شاه ه، رضایی م و فضلی استبرق م، 1396. آمارنامه کشاورزی سال 1395 جلد سوم. وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات.
راحمی م، 1373. فیزیولوژی پس از برداشت مقدمه‌ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه و سبزی‌ها (ترجمه). انتشارات دانشگاه شیراز.
حکیمی ج، 1375. پرورش درختان زردآلو، آلو و گوجه. انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.
سلیمانی ج و مظفری م، 1399. افزایش انبارمانی زردآلو رقم قرمز شاهرود با استفاده از اتمسفر تغییر یافته. نشریه پژوهش‌های‌ صنایع غذایی، 30(3)، 76-65.‌
دژم‌پور ج و رهنمون ح، 1388. خصوصیات میوه واریته‌های زردآلوی موجود در ایران. انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج و آموزش، نشر آموزش کشاورزی.
محمدی م، صیدی م، رجایی م و لک و، 1396. تاثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل بیماریزا و ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو طی انبارمانی. نشریه پژوهش‌های‌ صنایع غذایی، 27(4)، 60-49.
Ali S, Masud T, Ali A, Abbasi KS and Hussain S, 2015. Influence of packaging material and ethylene scavenger on biochemical composition and enzyme activity of apricot cv. Habi at ambient storage. Food Science and Quality Management 35:73-82.
Álvarez-Hernández MH, Artés-Hernández F, Ávalos-Belmontes F, Castillo-Campohermoso MA, Contreras-Esquivel JC, Ventura-Sobrevilla JM and Martínez-Hernández GB, 2018. Current scenario of adsorbent materials used in ethylene scavenging systems to extend fruit and vegetable postharvest life. Food and bioprocess technology 11(3):511-525.
Álvarez-Hernández MH, Martínez-Hernández GB, Avalos-Belmontes F, Castillo-Campohermoso MA, Contreras-Esquivel JC and Artés-Hernández F, 2019. Potassium permanganate-based ethylene scavengers for fresh horticultural produce as an active packaging. Food Engineering Reviews 11(3):159-183.
Álvarez-Hernández MH, Martínez-Hernández GB, Avalos-Belmontes F, Miranda-Molina FD and Artés-Hernández F, 2020. Postharvest quality retention of apricots by using a novel sepiolite–loaded potassium permanganate ethylene scavenger. Postharvest Biology and Technology 160:111061.
Bregoli AM, Ziosi V, Biondi S, Rasori A, Ciccioni M, Costa G and Torrigiani P, 2005. Postharvest 1-methylcyclopropene application in ripening control of ‘Stark Red Gold’nectarines: Temperature-dependent effects on ethylene production and biosynthetic gene expression, fruit quality, and polyamine levels. Postharvest Biology and Technology 37(2):111-121.
Corrêa P, Resende O and Ribeiro DM, 2010. Ethylene absorption analysis in the modified atmosphere composition during the 'Hass' avocado conservation under different temperatures. Pp 317-322. Acta horticulturae 864, Ⅲ International symposium on tropical and subtropical fruits. Fortalez, Ceara, Brazil.
Emadpour M, Ghareyazie B, Kalaj YR, Entesari M and Bouzari N, 2015. Effect of the potassium permanganate coated zeolite nanoparticles on the quality characteristic and shelf life of peach and nectarine. International Journal of Agricultural Technology 11(5):1263-1273.
Femenia A, Sánchez ES, Simal S and Rosselló C, 1998. Developmental and ripening‐related effects on the cell wall of apricot (Prunus armeniaca) fruit. Journal of the Science of Food and Agriculture 77(4):487-493.
Gaikwad KK, Singh S and Negi YS, 2020. Ethylene scavengers for active packaging of fresh food produce. Environmental Chemistry Letters: 1-16.
Ishaq S, Rathore HA, Masud T and Ali S, 2009. Influence of postharvest calcium chloride application, ethylene absorbent and modified atmosphere on quality characteristics and shelf life of apricot (Prunus armeniaca L.) fruit during storage. Pak J Nutr 8(6):861-865.
Kim C, 1997. Influence of heat, ultraviolet and ethylene absorber treatments on storage life in 'Fuji' apples. Journal of the Korean Society for Horticultural Science 38(2):153-156.
Mansourbahmani S, Ghareyazie B, Zarinnia V, Kalatejari S and Mohammadi RS, 2018. Study on the efficiency of ethylene scavengers on the maintenance of postharvest quality of tomato fruit. Journal of Food Measurement and Characterization 12(2):691-701.
Martinez-Romero D, Bailen G, Serrano M, Guillén F, Valverde JM, Zapata P, Castillo S and Valero D, 2007. Tools to maintain postharvest fruit and vegetable quality through the inhibition of ethylene action: a review. Critical reviews in food science and nutrition 47(6):543-560.
Meltem Ö, Mevlüt G, 2020. Marketing structure of apricot production and analysis of its problems: A case of Mut district in Mersin province. International Journal of Agriculture Forestry and Life Sciences 4(1):79-86.
Mortazavi SMH, Karami Z and Mostaan A, 2015. Use of ethylene scavenger sachet in modified atmosphere packaging to maintain storage stability of khalal date fruit. International Journal of Postharvest Technology and Innovation 5(1):52-63.
Ozdemir M and Floros JD, 2004. Active food packaging technologies. Critical reviews in food science and nutrition 44(3):185-193.
Palou L and Crisosto C, 2003. Postharvest treatments to reduce the harmful effects of ethylene on apricots. Pp 31-38. Acta Horticultural 599, International conference: postharvest unlimited. Leuven, Belgium.
Prasad P and Kochhar A, 2014. Active packaging in food industry: a review. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 8(5):1-7.
Pretel M, Souty M and Romojaro F, 2000. Use of passive and active modified atmosphere packaging to prolong the postharvest life of three varieties of apricot (Prunus armeniaca, L.). European Food Research and Technology 211(3):191-198.
Ramin AA, Rezaei A and Shams M, 2010. Potassium permanganates and short term hypobaric enhances shelf-life of kiwifruits.Pp 849-852. Acta Horticulturae 877, Ⅳ International postharvest symposium. Antalya, Turkey.
Sardabi F, Mohtadinia J, Shavakhi F and Jafari AA, 2014. The Effects of 1‐Methylcyclopropen (1‐MCP) and Potassium Permanganate Coated Zeolite Nanoparticles on Shelf life Extension and Quality Loss of G olden D elicious Apples. Journal of Food Processing and Preservation 38(6):2176-2182.
Tirgar A, Han D and Steckl AJ, 2018. Absorption of ethylene on membranes containing potassium permanganate loaded into alumina-nanoparticle-incorporated alumina/carbon nanofibers. Journal of agricultural and food chemistry 66(22):5635-5643.
Tourky M, Tarabih M and El-Eryan E, 2014. Physiological studies on the marketability of Williams banana fruits. American Journal of Plant Physiology 9(1):1-15.
Valdes HH, Pizarro MM, Campos-Vargas RR, Infante RR and Defilippi B, 2009. Effect of ethylene inhibitors on quality attributes of apricot cv. Modesto and Patterson during storage. Chilean journal of agricultural research 69(2):134-144.
Wang S, Zhou Q, Zhou X, Wei B and Ji S, 2018. The effect of ethylene absorbent treatment on the softening of blueberry fruit. Food chemistry 246:286-294.
Wyrwa J and Barska A, 2017. Innovations in the food packaging market: active packaging. European Food Research and Technology 243(10):1681-1692.
Yildirim S, Röcker B, Pettersen MK, Nilsen‐Nygaard J, Ayhan Z, Rutkaite R, Radusin T, Suminska P, Marcos B and Coma V, 2018. Active packaging applications for food. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 17(1):165-199.
Zhu S, Liu M and Zhou J, 2006. Inhibition by nitric oxide of ethylene biosynthesis and lipoxygenase activity in peach fruit during storage. Postharvest Biology and Technology 42(1):41-48.