دوره و شماره: دوره 32، شماره 1، فروردین 1401 
تأثیر محلول اکسید روی بر کیفیت و عمر نگهداری میوه توت‌فرنگی

صفحه 109-122

10.22034/fr.2021.39742.1739

ابوالفضل گلشن تفتی؛ عادل میرمجیدی هشتجین؛ سید محمد ساجد