دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، تیر 1401 
اثر شستشو با فراصوت قدرتی بر انبارمانی قارچ خوراکی

صفحه 139-152

10.22034/fr.2021.41265.1761

محمد ابونجمی؛ مریم گنجدوست؛ حسین میرسعیدقاضی؛ کیوان آصف پور وکیلیان