مقایسه ویژگی¬های کیفی و خواص آنتی¬اکسیدانی هیبرید بین گونه¬ای آلو-زردآلو با برخی ارقام آلو و زردآلو در زمان برداشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of the quality attributes and antioxidant capacity of plum-apricot interspecific hybrid with some plum and apricots cultivars in harvesting time