بررسی اثر متیل‌گالات بر سینتیک اکسایش روغن ماهی کیلکای تخلیص شده با استفاده از تحلیل حساسیت مدل شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the methyl gallate effect on oxidation kinetic of purified kilka fish oil using sensitivity analysis based on artificial neural networks modeling