تعیین برخی ویژگی¬های فیزیکی مغز گردو (رقم کاغذی) با هدف جداسازی کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of some physical properties of walnut kernel for qualitive separation