بررسی کارایی روش یک مرحله‌ای و امواج فراصوت در تولید نانولیپوزوم‌های حاوی ویتامین C

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

امروزه استفاده از نانولیپوزوم­ها کاربرد گسترده­ای در تمام صنایع از جمله داروسازی و مواد غذایی دارد. هنگامی­که به فسفولیپید­ها در محلول آبی انرژی مناسبی وارد می­شود، نانولیپوزوم­ها تشکیل می‌شوند. در این پژوهش از روش تک مرحله­ای توأم با امواج فراصوت برای تولید لیپوزوم­ها استفاده گردید و شاخص­های کیفی مانند اندازه ذرات، کارایی درون­پوشانی و پایداری اندازه­گیری شدند. از طرح آزمایشی ترکیبی برای مطالعه تأثیر نسبت غلظت­های مختلف فسفولیپید، کلسترول و فیتواسترول پودری (به ترتیب در نسبت­های 50 تا 100 درصد، صفر تا 50 درصد و صفر تا 50 درصد) و زمان­های مختلف اعمال امواج فراصوت (20، 25، 30، 35، 40 دقیقه) برای بررسی ویژگی­های عملکردی فرمولاسیون جدید نانولیپوزوم­های حاوی ویتامین C استفاده گردید. زمان فراصوت بالاتر موجب کم­ترین میزان انحراف معیار در اندازه ذرات و افزایش درصد کارایی درون­پوشانی شد. بطورکلی، پایداری با افزایش زمان اعمال امواج فراصوت افزایش یافت (در زمان­های 35 و 40 دقیقه بیشترین پایداری دیده شد)، ولی در این مورد اثر نسبت­های مختلف فسفولیپید، کلسترول و فیتواسترول، متفاوت بود. بطور کلی نتایج نشان داد اگرچه روش تک مرحله­ای توأم با امواج فراصوت با توان پایین جهت ایجاد ویژگی­های ایده­آل در نانولیپوزوم­ها کارآمد نبود ولی جایگزینی کلسترول با فیتواسترول و استفاده از فسفولیپیدهای شیر و حلال خوراکی از قابلیت بالایی برای تولید نانولیپوزوم­ها برخوردار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating performance of one-step method and ultrasonic waves in production of nano-liposomes containing vitamin C

نویسندگان [English]

  • S A
  • M RB
بشیری ص، قنبرزاده ب، همیشه هکار ح، دهقان نیا ج، 1394، نانولیپوزومهای حامل بتاکاروتن: بررسی اثر گامااوریزانول بر پایداری اندازه ذرات و درونپوشانی، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد 4، شماره 4، صفحات 365-385.
حق جو س، قنبرزاده ب، همیشه هکار ح، اثنى عشرى س، دهقان نیا ج، 1394، ارزیابى ویژگى هاى کلوئیدى و آنتى اکسیدانى نانولیپوزو مهاى حاوى عصاره گزنه، فصلنامه فناوری های نوین غذایی، سال دوم، شماره 7، صفحه 11-23.
قره نقده س، صمدلوئی ح ر، صوتی خیابانی م، همیشه کار ح، رضایی مکرم ر، 1396، ارزیابی خواص ضدمیکروبی وآنتیاکسیدانتی نانولیپوزوم حاوی اسانس مریم گلی (Salvia multicaulis)،  فصلنامه علوم و صنایع غذایی شماره 62، دوره .14
محمد حسنی ز، قنبرزاده ب، همیشه کار ح، رضایی مکرم ر، 1393، تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول توسط طیف سنجی فرو سرخ، اندازه وزیکول، پتانسیل زتا، پایداری فیزیکی و رئولوژی پایا، نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 10، شماره 1، صفحات 62-75.
محمدی م، قنبرزاده ب، همیشه کار ح، رضایی مکرم ر، محمدی فر م الف، 1392، ارزیابی ویژگی های فیزیکی نانولیپوزوم های حامل ویتامین D3 تولید شده به روش هیدراسیون لایه نازک- سونیکاسیون، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال هشتم، شماره 4، صفحات 175-188.
Alexander M, Acero Lopez A, Fang Y and Corredig M, 2012. Incorporation of phytosterols in soy phospholipids nanoliposomes: Encapsulation efficiency and stability. LWT-Food Science and Technology 47(2): 427-436.
AOAC, 1995. Official methods of analysis. In K. Helrich (Ed.) (16th ed.). Arlington, VA, USA: Association of Official Analytical Chemists, Inc
Belitz HD and Grosch W, 1999. Food Chemistry, Springer.
Chen C, Han D, Cai C and Tang X, 2010. An overview of liposome lyophilization and its future potential. Journal of Controlled Release, 142(3): 299-311.
Da Silva Malheiros P, Daroit DJ and Brandelli A, 2010. Food applications of liposome-encapsulated antimicrobial peptides. Trends in Food Science & Technology, 21(6): 284-292.
Dua JS, Rana AC and Bhandari AK, 2012. Liposomes methods of preparation and applications. Int J Pharm Stud, Res 3, 14-20.
Farhang B, Kakuda Y and Corredig M, 2012. Encapsulation of ascorbic acid in liposomes prepared with milk fat globule membrane-derived phospholipids. Dairy Science & Technology 92(4): 353-366.
 Fatouros D, Gortzi O, Klepetsanis P, Antimisiaris SG, Stuart MCA, Brisson A and Ioannou PV, 2001. Preparation and properties of arsonolipid containing liposomes. Chemistry and Physics of Lipids 109(1): 75-89.
Goyal P, Goyal K, Kumar SGV, Singh A, Katare OP and Mishra DN, 2005. Liposomal drug delivery systems. Clinical applications Acta Pharm. 55: 1–25.
Kirby C, Clarke J and Gregoriadis G, 1980. Effect of the cholesterol content of small unilamellar liposomes on their stability in vivo and in vitro. Biochem J. 186: 591-598.
Laouini A, Jaafar-Maalej C, Limayem-Blouza I, Sfar S, Charcosset C and Fessi H, 2012. Preparation, Characterization and Applications of Liposomes: State of the Art. Journal of Colloid Science and Biotechnology 1(2): 147-168.
Liang LPTHJ, Chung TW and Liu YYHDZ, 2007. Liposomes incorporated with cholesterol for drug release triggered by magnetic field. Journal of medical and biological Engineering 27(1): 29-34.
Mozafari MR, Flanagan J, Matia‐Merino L, Awati A, Omri A, Suntres ZE and Singh H, 2006. Recent trends in the lipid‐based nanoencapsulation of antioxidants and their role in foods. Journal of the Science of Food and Agriculture 86(13): 2038-2045.
Mozafari MR, Johnson C, Hatziantoniou S and Demetzos C, 2008. Nanoliposomes and their applications in food nanotechnology. Journal of liposome research 18(4): 309-327.
Naderkhani E, 2011. Investigation and optimization of liposome formulation for use as drug carrier for the anticancer agent Camptothecin.
Patel N and Panda S, Liposome Drug delivery system: a Critic Review.
Quilez J, Garcia- Lorda P and Slas-Salvado J, 2003. Potential uses and benefits of phytosterols in diet: present situation and future directions. Clinical Nutrition 22: 343-351.
Richardson ES, Pitt WG and Woodbury DJ, 2007. The role of cavitation in liposome formation. Biophysical journal 93(12): 4100-4107.
Schroeder A, Kost J and Barenholz Y, 2009. Ultrasound, liposomes, and drug delivery: principles for using ultrasound to control the release of drugs from liposomes. Chemistry and physics of lipids 162(1): 1-16.
Sułkowski WW, Pentak D, Nowak K and Sułkowska A, 2005. The influence of temperature, cholesterol content and pH on liposome stability. Journal of molecular structure 744: 737-747.
Taylor TM, Weiss J, Davidson PM and Bruce BD, 2005. Liposomal nanocapsules in food science and agriculture. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 45(7-8): 587-605.
Taylor TM, Gaysinksy S, Davidson PM, Bruce BD and Weiss J, 2007. Characterization of Antimicrobial Bearing Liposomes by Zeta-Potential, Vesicle Size and Encapsulation Efficiency, Food Biophys. 2: 1-9.
Viriyaroj A, Ngawhirunpat T, Sukma M, Akkaramongkolporn P, Ruktanonchai U and Opanasopit P, 2009. Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use. Pharmaceutical development and technology 14(6): 665-671.
Wechtersbach L, Poklar Ulrih N and Cigić B, 2012. Liposomal stabilization of ascorbic acid in model systems and in food matrices. LWT-Food Science and Technology 45(1): 43-49.
Yang JH, Lee SY, Han YS, Park KC and Choy JH, 2003. Efficient transdermal penetration and improved stability of L-ascorbic acid encapsulated in an inorganic nanocapsule. BULLETIN-KOREAN CHEMICAL SOCIETY 24(4): 499-503.
Yang S, Liu C, Liu W, Yu H, Zheng H, Zhou W and Hu Y, 2013. Preparation and Characterization of Nanoliposomes Entrapping Medium-Chain Fatty Acids and Vitamin C by Lyophilization. International journal of molecular sciences 14(10): 19763-19773.