تاثیر چیتوزان و کلرید کلسیم بر روند تغییرات برخی ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کنار در مدت نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان

2 روه باغبانی، دانشگاه آزاد واحد جیرفت

چکیده

پوشش‌دهی میوه‌ها و سبزی‌هـا بـا چیتـوزان در افـزایش زمـان ماندگاری آنها نقش مثبت دارد. پوشش چیتوزان از رشد قارچ‌ها جلوگیری کرده و کیفیت ظاهری میوه‌ها را به مدت طولانی‌تری حفظ می‌نماید. در این پژوهش اثر چیتوزان و کلرید کلسیم بر افزایش زمان ماندگاری و حفظ کیفیت میوه کنار رقم سیبی مورد بررسی قرار گرفت. میوه‌ها در محلول چیتوزان (5/0 ،1 و5/1 درصد) و کلرید کلسیم (1 ،5/2 و5 درصد) به مدت 5 دقیقه غوطه‌ور شدند. سپس به مدت25 روز در دمای Cº 4 نگهداری شدند. به فاصله پنج روز یکبار صفاتی مانند درصد کاهش وزن، درصد پوسیدگی، ویتامین ث، کل مواد جامد محلول، ،سفتی میوه و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارها به استثنای کلرید کلسیم 5 درصد، افت وزن و پوسیدگی را کاهش و رنگ و سفتی میوه را افزایش دادند. البته بین تیمارهای مختلف چیتوزان تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. ویتامین ث و مواد جامد محلول نیز تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند. به طور کلی چیتوزان و کلرید کلسیم (5/2 درصد) به منظور حفظ کیفیت ظاهری و افزایش عمر ماندگاری میوه کنار توصیه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chitosan and calcium chloride on trend of Quantitative and qualitative changes of Indian jujube (Zizphus Mauritinia) during storage

نویسندگان [English]

  • S R 1
  • M L 2
عشقی س، هاشمی م و محمدی ع، 1392، تأثیر پوشش نانوامولسیون حاوی کیتوزان بر افزایش ماندگاری و ویژگی‌های کیفی میوه‌ توت‌فرنگی پس از برداشت. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 8 ، 9-19.
فتاحی مقدم  ج، حلاجی ثانی م، فقیه نصیری م و طاهری ح ، 1391، اثر تیمار غوطه وری کلرید کلسیم در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انباری میوه کیوی، مجله علوم باغبانی ایران، 43، 33-41.
مستوفی ی، دهستانی اردکانی  م و رضوی ه ،1390، اثر چیتوزان بر افزایش عمر پس از برداشت و ویژگی­های کیفی و انگور رقم شاهرودی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 8، 93-102.
Ali A, Muhammad MTM, Sijam K, and Siddiqui Y, 2011. Effect of chitosan coatings on the physicochemical characteristics of Eksotika II papaya (Carica papaya L.) fruit during cold storage. Food Chemistry 124: 620-626.
Akhtar A, Abbasi N, Hussain A, 2010. Effect of calcium chloride treatments on quality characteristics of Loquat fruit during storage. Pakestanian journal of Botany 42:181-188.
 
Azam Ali S, Bonkongou E, Bowe C, De Kock C, Godara A, and. Williams, JT, 2006. Fruits for the future: Ber and other Jujubes.International Centrefor Underutilised Crops, Southampton, UK: University of Southampton.
Chien PJ, sheu F, Yang FH, 2006. Chitosan coating on quality and shelf life of sliced mango fruit. Journal of food engineering 78:225-229.
Chi S, Zivanovic S, Weiss J, and Draughon, FA, 2003. Antimicrobial properties of chitosan films enriched with essential oils, Food Microbiology: Control of food borne microorganisms by antimicrobials IFT Annual Meeting Chicago Journal 2: 18-21.
Dutta P, Tripathi S, Mehrotra G, and Dutta J, 2009. Perspectives for chitosan based antimicrobial films in food applications. Food Chemistry114:1173-82.
Gholamipour Fard K, Kamari S, Ghasemnezhad M, and Ghazvini, RF, 2009. April. Effect of chitosan coating on weight loss and postharvest quality of green pepper (Capsicum annum L.) fruits. In VI International Postharvest Symposium 877: 821-826.
Ghasemnezhad M, Zareh S, Rassa M, Sajedi RH, 2012. Effect of chitosan coating on maintenance of aril quality, microbial population and PPO activity of pomegranate (Punica granatum L. cv. Tarom) at cold storage temperature. Journal of Sciense Food Agriculture 93:368-374.
Gavara R, Almenar E, Munoz P, 2006. Effect of calcium dips on postharvest life of Strawberries (Fragaria × ananassa). Postharvest Biology and Technology 39:247-253.
Hernández-Munoz P, Almenar E, Ocio MJ, Gavara R, 2006. Effect of calcium dips and chitosan coatings on postharvest life of strawberries (Fragaria x ananassa). Postharvest Biology and Technology 39: 247-253.
Hernandez-Munoz P, Almenar ED, Valle V, Velez D, and Gavara D, 2008. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria × ananassa) quality during refrigerated storage. Food Chemistry 110:428–435.
Hernández-Munoz P, Almenar E, Ocio MJ, Gavara R, 2006. Effect of calcium dips and chitosan coatings on postharvest life of strawberries (Fragaria x ananassa). Postharvest Biology and Technology 39: 247- 53.
Jiang Y, and Li Y, 2001. Effects of chitosan coating on postharvst life and quality of longon fruit. Food Chemistry 73:139-143.
Kittur   FS, Kumar KR, and Thraranathan RN, 1998. Functional packaging properties of chitosan films. Zeitschrift für Lebensmittel Untersuchung und Forschung 206:44 –47.
Li H, Wang Y, Liu F, Yang Y, Wu Z, Cai H, and Li P, 2015. Effects of chitosan on control of postharvest blue mold decay of apple fruit and the possible mechanisms involved. Scientia Horticulturae 186: 77-83.
Ochoa-Velasco CE, and Guerrero-Beltrán JÁ, 2014. Postharvest quality of peeled prickly pear fruit treated with acetic acid and chitosan. Postharvest Biology and Technology 92: 139-145.
Ščetar M, Kurek M, Galić K, 2010. Trends in Fruit and Vegetable Packaging. Croatian Journal of Food Technology Biotechnology and Nutrition 5: 69-86.
Sugar D, Benbow JM, Powers KA, and Basile SR, 2003. Effects of sequential calcium chloride, ziram, and yeast orchard sprays on postharvest decay of pear. Plant disease 87: 1260-1262.
Tezotto-Uliana JV, Fargoni GP, Geerdink GM, and Kluge RA, 2014. Chitosan applications pre-or postharvest prolong raspberry shelf-life quality. Postharvest Biology and Technology 91: 72-77.
Wang SY, and Gao H, 2013.Effect of chitosan-based edible coating on antioxidants, antioxidant enzyme system, and postharvest fruit quality of strawberries (Fragaria x aranassa). LWT - Food Science and Technology 52: 71-79.
Youwei Y, and Yinzhe R, 2013. Effect of Chitosan Coating on Preserving Character of Post-Harvest Fruit and Vegetable: A Review. Food Process and Technology 4:1-3.
Vu KD, Hollingsworth RG, Leroux E, Salmieri S, Lacroix M, 2011.Development of edible bioactive coating based on modified chitosan for increasing the shelf life of strawberries. Food International 44: 198-203.
‌Vargas M, Albors A, Chiralt A, GonzalezMartinez C, 2006. Quality of cold-stored strawberries as affected by chitosan-oleic acid edible coatings. Postharvest Biology of Technology 41: 164-71.
Xu WT, Huang KL, Guo F, Qu W, Yang JJ, Liang ZH, and Luo YB, 2007. Postharvest grapefruit seed extract and chitosan treatments of table grapes to control Botrytis cinerea. Postharvest Biology of Technology 46: 86-94.