اثرتیمارهای اتانل، نانونقره، واکس یا متیل سلولز- واکس بر روی ویژگی کیفی پرتقال تامسون ناول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این پژوهش اثر هر یک از ترکیبات (اتانل، نانو­نقره، قارچ­کش بنومیل %15، متیل سلولز- واکس، واکس یا اثر ترکیبی آنها) بر شیوع پوسیدگی، کیفیت بافت و خواص حسی پرتقال تامسون ناول طی 16 هفته نگهداری در دمای Cº 8 مورد بررسی قرار گرفت. پرتقال‌ها پس از شستشو، بوسیله اتانل 70%، نانونقره  ppm5 یا قارچ­کش بنومیل 15% ضدعفونی گردیدند. میوه­ها توسط واکس تجاری یا واکس متیل سلولز- واکس (با نسبت 9 به 10 وزنی / وزنی) به روش غوطه‌وری پوشش یافتند و سپس در هوای آزاد خشک گردیدند. نمونه­های بدون پوشش به عنوان نمونه­های کنترل، در نظر گرفته شدند. این پژوهشبا استفادهاز طرح آزمایشی فاکتوریل با 5 تکرار در سطح اطمینان 95% انجام یافت. در طول نگهداری، کمترین و بیشترین میزان شیوع پوسیدگی به ترتیب در تیمارهای نانونقره و اتانل مشاهده گردید. میزان پوسیدگی نمونه شاهد کمتر از اتانل بود. تفاوت معنی­داری از لحاظ در صد پوسیدگی بین میوه­های  پوشش داده شده با واکس و متیل سلولز- واکس دیده نشد (05/0P>). پوشش­های مذکور باعث حفظ بیشتر سفتی بافت، در مقایسه با نمونه­های کنترل و میوه ضدعفونی شده گردیدند (05/0P<). ارزیاب­ها بیشترین و کمترین ویژگی ارگانولیپتیکی را به ترتیب در تیمار متیل سلولز- واکس و واکس گزارش نمودند (05/0P<). از نظر طراوت ظاهری نیز اختلاف معنی­داری بین دو نوع پوشش به کار رفته، مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of silver nano-particles, ethanol, wax or methylcellulose-wax on shelf life and qualitative properties of Thomason navel oranges

نویسندگان [English]

  • FZ Rahmatian 1
  • MR Kasaei 2
  • A Motamadzadegan 2
جلیلی مرندی ر، 1383. فیزیولوژی پس از برداشت (جابجایی و نگهداری میوه و سبزی گیاهان زینتی). انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه، 120-56.
حسنی ف، جوانمرد م و  گروسی ف،  1389. بررسی ماندگاری میوه کیوی پوشش داده شده با کنسانتره پروتئین آب پنیر و روغن سبوس برنج، پژوهش‌های علوم و صنایع غذایی ایران، 6، 3، 167-158.
شاه­بیک م ع، 1378. آثار تیمارهای قرنطینه­ای گرما و اتمسفر اصلاح در بسته­های میوه بر روی عمر انباری پرتقال­های واشنگتن ناول والنسیا، علوم کشاورزی ایران، 1، 0، 102-93.
گلشن تفتی ا و شاه­بیک م ع، 1383. اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی در عمر انبارداری پرتقال­های والنسیا، مارس ارلی و محلی جیرفت، علوم کشاورزی ایران، 35، 3، 720-713.
کتولی ن و رهنما ک، 1386. بررسی اثر نانوسیلور بر روی رشد ریسه­های قارچ fusarium moniliformeعامل بیماری پوسیدگی خوشه و طوقه ذرت و برنج، گیاهپزشک و غذا، 1، 14-6.
لی و، مک گلاسون گ و هال و، ١٣٧٧. فیزیولوژی پس از برداشت، مقدمه­ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه و سبزی­ها، ترجمة مجید راحمی، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
Alavi SV, and Dehpour, AA, 2009. Evaluation of the nanosilver colloidal solution in comparision with the registered fungicide to control greenhouse cucumber downy mildew disease in the north of Iran. Journal of ISHS Acta Horticulture 877: 1643-1646
Bautista-Banos S, Hernandez- Lauzardo AN, Velazquez- de valle MG, Hernandez-Lopez M and Bourtoom T, 2008. Edible films and coatings: characteristics and properties. Review International Food Research Journal 15(3): 237-248.
Biswal SK, Nayak AK, Parida UK, and Nayak PL, 2012. Application of nanotechnology in agriculture and food science. International Journal of Science Innovations and Discoveries (IJSID) 2(1): 21-36.
Carrillo-Lopez A, Ramirez-Bustamante F, Valdez-Torres JB and Rojas-Villegas, R, 2000. Ripening andquality changes in mango fruit as affected by coating with an edible film. Journal of Food Quality 23: 479-486.
Chen, S and Nussmovitch, A, 2001. Permeability and roughness determination of wax-hydrocolloid coatings and their limitations in determining citrus fruit overall quality. Journal of Food Chemistry 93 :1037-1043.
Chien PJ, Sheu F and Lin HR, 2007. Coating citrus (Murcott tangor) fruit with Low molecular weight chitosan increases postharvest quality and shelf life. Journal of Food Chemistry 100: 1160-1164.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2008. FAO statistics, Available at: www.fao.org.
Hagenmaier RD, 2002. The flavor of mandarin hybrids with different coatings. Journal of Postharvest Biology and Technology 24: 79-87.
Hernández-Mun˜oz, P, Almenar E, Del Valle V, Velez D and Gavara R, 2008. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatmenton strawberry (Fragaria _ ananassa) quality during refrigerated storage. Journal of Food Chemistry 110: 428-435.
Jo YK and Kim BH, 2009. Antifungal activity of silver ions and nanoparticles on phytopathogenic fungi. Journal of Plant Disease 93: 1037-1043.
Kannan N, and Subbalaxmi, S, 2011. Biogenesis of nanoparticles- A Current Perspective. Journal of Reviews on Advanced Materials Science 27: 99-114.
Kelly MO and Salteit ME, 1988. Effect of endogenously synthesized and exogenously applied ethanol on tomato fruit ripening. Journal of Plant Physiology 88: 143-147.
Lamsal K, Kim SW, Jung JH, Kim YS, Kim KS and Lee YS, 2011. Inhibition effects of silver nanoparticles against powdery mildews on cucumber and pumpkin. Journal of Mycobiology 39(1): 26-32.
Maftoonazad N, Ramaswamy H and Marcotte, M, 2008. Shelf life extention of peaches through sodium alginate and methyl cellulose edible coating. Journal of Food Science and Technology 43(6): 951-957.
Navarro-Tarazaga ML, Massa A and Pérez-Gago MB, 2011. Effect of beeswax content on hydroxypropyl methylcellulose-based edible film properties and postharvest quality of coated plums (CV. Angeleno). Journal of LWT. Food Science and Technology 44: 2328-2334.
Navarro-Tarazaga ML, Perez Gago MB, Goodner K and Platto A, 2007. A New Composite Coating Containing HPMC, Beeswax, and Shellac for Valencia Oranges and Marisol Tangerines. Proceedings of Florida State. Journal of Horticultural Society 120: 228-234.
Obenland D, Collin S, Sievert J, Fjeld K, Doctor J and Arpaia ML, 2008. Commercial packing and storage of navel oranges alters aroma volatiles and reduces flavor quality. Journal of Postharvest Biology and Technology 47: 156-167.
Saucedo-Pompa S, Rojas-Molina R, Aguilera-Carbَ AF, Saenz-Galindo A, La Garza H, Jasso-Cant D and Aguilar C, 2009. Edible film based on candelilla wax to improve the shelf life and quality of avocado. Journal of Food Research International 42: 511-515.
Valencia Chamorro SA, Palou L, Angel Del Río M and Perez-Gago MB, 2011. Performance of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC)-Lipid Edible Coating with antifungal food additives during cold storage of clemenules mandarins. Journal of LWT- Food Science and Technology 44: 2342-2348.
Youssef k, Ligorio A, Nigro F and Ippolito A, 2012. Activity of salts incorporated in wax in controlling postharvest diseases of citrus fruit. Journal of Postharvest Biology and Technology 65: 39-43.