غنی‌سازی شیر کم‌چرب پاستوریزه با استفاده از نانولیپوزوم حاوی لینولئیک اسیدکونژوگه

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ممقان، دانشگاه آزاد اسلامی، ممقان، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

درون‌پوشانی ترکیبات غذا- داروی آبگریز مانند اسیدهای چرب ضروری در انواع سیستم­های نانوحامل، روشی مؤثر در غنی‌سازی محصولات کم‌چرب است. در این پژوهش نانولیپوزوم حاوی اسید لینولئیک کونژوگه (CLA)  با استفاده از روش هیدراسیون لایه نازک- سونیکاسیون (میزان 10-50 میلی گرم لستین- کلسترول) تولید و در ادامه غنی‌سازی شیر کم‌چرب پاستوریزه با آن انجام‌ شد. اندازه ذرات 76 نانومتر با توزیع پراکندگی 77/0 بدست آمد. سیستم نانولیپوزوم تولید شده در طی مدت زمان پایدار بوده و اندازه ذرات آن در طی نگه‌داری (30روزه) در مقیاس نانو بود. مقدار پتانسیل نمونه­ها در طی مدت نگه­داری منفی و بزرگ به­دست آمد و کاهش پتانسیل زتای نمونه­ها با گذشت افزایش زمان معنی­بود (05/0P<)، همچنین با افزایش میزان درصد کلسترول میزان کدورت نمونه نانولیپوزوم بیشتر شد. با درون‌پوشانی CLA در سیستم نانولیپوزوم محافظت این ترکیب در برابر اکسیداسیون بیشتر و تولید محصولات ثانویه حاصل از اکسیداسیون (مالون­آلدهیدها) کمتر بود. استفاده از نانولیپوزوم بر روی پایداری و حفظ CLA در برابر فرایند حرارتی (پاستوریزاسیون) اثرگذار بود وCLA   اضافه‌شده به شیر کم‌چرب طی مدت نگه‌داری حفظ شد. با استنباط به نتایج بدست آمده می‌توان جهت غنی‌سازی محصولات کم‌چرب از سیستم نانولیپوزوم در محافظت بیشتر CLA در برابر شرایط محیطی استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enrichment of low-fat pasteurized milk using conjugated linoleic acid (CLA) nanoliposome

نویسندگان [English]

  • A Marandi 1
  • M Mohammadi 1
  • E Fatolahhi 1
  • A Pezeshki 2
پزشکی ا، 1393. بررسی و مقایسه ویژگی­های کلوئیدی نانوامولسیون، نانو لیپوزوم و ساختارهای لیپیدی نانوحامل حامل ویتامین  A پالمیتات. رساله دکتری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
حسن فامیان ف و پزشکی نجف­آبادی ا، 1396. تولید نانوامولسیون حاوی لینولئیک اسیدکونژوگه (CLA) به روش تشکیل خود به خودی وغنی سازی شیر کم چرب پاستوریزه با آن. پژوهش‌های صنایع غذایی، 145-135 (4)27.
فرید آقایی س، قنبرزاده ب و همیشه کار ح، 1394. حامل‌های لیپیدی نانوساختار( NLC)  حاوی اسید لینولئیک مزدوج ،  بهینه‌سازی اندازۀ ذرات بر اساس روش سطح پاسخ. پژوهش‌های صنایع غذایی، 456-441 (3)25.
محمدحسنی ز، قنبرزاده ب، همیشه کار ح، رضایی مکرم ر، یار حسینی م.1392 نانولیپوزوم های حامل گاما اوریزانول تولیدشده به روش گرمایی اصلاح یافته: خواص گرمایی، بازده کپسول یشدن و رئومتری نوسانی. علوم و تکنولوژی پلیمر، 425-4135 (5)26.
محمدی م، قنبرزاده ب، همیشه‌کار ح، رضایی مکرم ر ، محمدی‌فر، م ا،1392. ارزیابی ویژگی­های فیزیکی نانولیپوزوم­های حامل ویتامین D3 تولید شده به روش هیدراسیون لایه نازک=سونیکاسیون. علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 4،  188-175.
Babazadeh A, Ghanbarzadeh B, Hamishehkar H, 2017. Phosphatidylcholine-rutin complex as a potential nanocarrier for food applications. Juornal of Functional Foods 33:134-141.
De Vost P, Faas MM, Spasojevic M and SikkemaJ, 2010. Encapsulation for preservation of functionality and targeted delivery of bioactive food components. International. Dairy Journal 20(4):292–302
Fatouros DG and Antimisiaris SG, 2002. Effect of amphiphilic drugs on the stability and zeta-potential of their liposome formulations: a study with prednisolone, diazepam, and griseofulvin. Journal of colloid and interface science 251(2):271-277.
Ghanbarzadeh B, Babazadeh A, Hamishekar H, 2016. Nano-phytosome as a potential food-grade delivery system. Food Bioscience 15:126-135.
Ghanbarzadeh B, Bashiri S, Hamishekar H and Dehgannya J, 2015. The study of the colloidal properties of nano liposomes containing beta-carotene produced by thermal method. Iranian Food Science and Technology Research Journal 12(5):609-619.
Ghanbarzadeh B, Pezeshki A, Hamishekar H and Moghaddam M, 2015. Vitamin A palimitate-loaded nanoliposomes: study of particle size, zeta potential, efficiency and stability of encapsulation. Iranian Food Science and Technology Research Journal 12(2):261-275.
Gibis M, Zeeb B, Weiss J, 2014. Formation, characterization, and stability of hibiscus extract in multilayered liposomes. Food Hydrocolloids 38:28-39.
Gonnet M, Lethuaut L and Boury F, 2010. New trends in encapsulation of liposoluble vitamins. Journal of Controlled Release 146(3):276-290.
Hamishehkar H, Emami J, Rouholamini Najafabadi A, Gilani K, Minaiyan M, Mahdavi H, Nokhodchi A, 2009. The effect of formulation variables on the characteristics of insulin-loaded poly (lactic-co-glycolic acid) microspheres prepared by a single phase oil in oil solvent evaporation method. Colloid Surface B 74:340–349.
Hasan M, Belhaj, N., Benachour, H., Barberi-Heyobb, M., Kahn, C.J.F., Jabbari, E. Linder, M., Arab-Tehrany E, 2014. Liposome encapsulation of curcumin: Physico-chemicalcharacterizations and effects on MCF7 cancer cell proliferationM. International Journal of Pharmaceutics 461:519–528.
Karimi N, Ghanbarzadeh B, Hamishehkar H, Keivani F, Pezeshki A, 2015. Phytosome and Liposome: The Beneficial Encapsulation Systems in Drug Delivery and Food application. Applied Food Biotechnology 2(3):17-27.
Keivani Nahr F, Ghanbarzadeh B, Hamishehkar H, Samadi Kafil H, 2018. Food grade nanostructured lipid carrier for cardamom essential oil: Preparation, characterization and antimicrobial activity. Journal of Functional Foods 40:1-8.
Keller, BC, 2001. Liposomes in nutrition. Trends in food science & technology 12(1):25-31.
Ko S, Lee, SCh, 2010. Effect of nanoliposomes on the stabilization of incorporated retinol. Africian Journal of Biotechnology 9: 6158-6161.
MacDonald H, 2003. Conjugated Linoleic acid and its association with Disease Prevention. Journal of the American College of Nutrition 19(2):111-117.
Nikbakht Nasrabadi M, Goli SAH and Nasirpour A, 2016. Stability assessment of conjugated linoleic acid (CLA) oil-in-water beverage emulsion formulated with acacia and xanthan gums. Food Chemistry 199:258-267.
Pezeshky A, Ghanbarzadeh B, Hamishehkar H, Moghadam M, Babazadeh A., 2016. Vitamin A palmitate-bearing nanoliposomes: preparation and characterization. Food Bioscience 13:49-55.
Viriyaroj A, Ngawhirunpat T, Sukma M, Akkaramongkolporn, P., Ruktanonchai, U. & Opanasopit, P, 2009. Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use. Pharmaceutical development and technology 6:665–671.
Xia S, and Xu S, 2005. Ferrous sulfate liposomes: preparation, stability and application in fluid milk. Food Research International 38:289-296.