کلیدواژه‌ها = ارزیابی حسی
بررسی نوع ماهی، غلظت نمک و زمان تخمیر بر خصوصیات حسی سس ماهی ایرانی (مهیاوه)

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-30

10.22034/fr.2021.40973.1753

لیلا ناطقی؛ فاطمه کاویان؛ محمد رضا اسحاقی؛ سارا موحد


تاثیر عصاره های آبی و اتانولی دانه شنبلیله بر کیفیت فیله کپور معمولی تلقیح شده با استافیلوکوکوس اورئوس

دوره 29، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 29-43

منیره ارباب؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم