اثر شرایط محیطی روی مقدار روغن، ویژگی¬های فیزیکی شیمیایی و اسید چرب روغن کرچک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of climatic factors on the oil content, physicochemical properties and fatty acids of castor oil