تأثیر صمغ ریحان و کتیرا در بهبود کیفیت و ماندگاری دونات روغنی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان

چکیده

دونات تخمیری یکی از محصولات  حائز اهمیت در سرتاسر جهان است که پس از مرحله تخمیر، تقسیم، شکل‌دهی و استراحت در روغن سرخ می‏شود. در ایران دونات بعنوان یک میان وعده مصرف بالایی دارد، از اینرو توجه به کمیت و کیفیت آن از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه به منظور بهبود خواص کمی و کیفی محصولات صنایع پخت از افزودنی‏هایی نظیر صمغ، امولسیفایر، آنزیم و غیره استفاده می‏شود. با آگاهی از مضرات افزودنی های شیمیایی تمایل برای مصرف افزودنی‌های طبیعی افزایش یافته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر صمغ ریحان و کتیرا بر بهبود ویژگی‌های کیفی، حسی و ماندگاری دونات روغنی انجام شد. برای این منظور صمغ ریحان و کتیرا در 4 سطح (0، 3/0، 6/0 و 1 درصد) به فرمول تهیه خمیر دونات افزوده و آزمون‌های رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل، سفتی، ماندگاری و خصوصیات حسی نمونه‌های دونات ارزیابی شد.  نتایج نشان داد که استفاده از صمغ ریحان و کتیرا در سطح 1 درصد سبب افزایش رطوبت، کاهش سفتی 2 ساعت و یک هفته بعد از پخت شدند. افزودن همزمان ریحان در سطح 1 درصد و صمغ کتیرا در سطح  6/0 درصد سبب افزایش حجم مخصوص، کاهش سفتی، افزایش زمان ماندگاری و امتیاز خصوصیات حسی و بهبود شاخص‌های رنگ در دونات شدند. در نهایت تیمار حاوی 1 درصد صمغ ریحان و 6/0 درصد صمغ کتیرا به عنوان برترین نمونه معرفی می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of basil and tragacanth gums on quality and shelf life of doughnut

نویسندگان [English]

  • M Ghorbani 1
  • Z Sheikhalaslami 2
  • A Arianpour 3
امیری عقدایی س، اعلمی م، خمیری م، رضایی ر، 1389. تأثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیک ماستی کم چرب، مجله الکترونیکی فرآوری و نگهداری مواد غذایی، 2 (4)، 17-1.
پرگال ف، 1373. اهمیت صمغ‏ های گیاهی خصوصاّ صمغ کتیرا در صنایع و فرآورده‌های دارویی، غذایی و صنعتی و نحوه استعمال و بهره‏گیری از آن، مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان، خلاصه مقالات دومین گردهمایی زعفران و گیاهان دارویی- گناباد، پژوهشکده خراسان، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان پژوهش‏های علمی و صنعتی ایران، 69.
باقری ه، کوچکی ا، محبی م، 1395. استفاده از آنالیز بافت تصویر و بعد برخالی برای بررسی اثر صمغ‌هایقدومهشهری و زانتان بر ساختار مغز نان قالبی . نشریه پژوهش‌های صنایع غذایی . 26 (3)، 397-409.
حکم آبادی ف، آریان فر ا، شیخ الاسلامی ز، 1393. اثر آرد تریتیکاله و هیدروکلوئید بومی کتیرا، بر خواص کیفی کیک روغنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سبزوار.
رجبی ح، شیخ لاسلامی ز، آریان فر ا، 1393. بررسی تأثیر امواج فراصوت وصمغ بومی کتیرا بر خواص کیفی و رئولوژی نان قالبی ترکیبی (گندم-تریتیکاله)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سبزوار.
قریشی راد م، قنبرزاده ب، غیاثی ب، 1388. تأثیر به کار گیری هیدروکلوئیدهای گوار و کاراجینان بر ویژگیهای فیزیکی و حسی نان بربری، مجله علوم غذایی و تغذیه، 8 (2).
گاراژیان ح، 1388. بهینه‏سازی شرایط استخراج صمغ از دانه شاهی و بررسی خواص عملکردی آن، رساله دکتری دانشگاه فردوسی مشهد.
میرحیدر ح، ١٣٧٧. معارف گیاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 5.
نوری م، ناصحی ت، سماواتی و، آبدانان مهدی زاده س. 1395. تأثیر صمغ فارسی و پودر تفالۀ هویج بروند بیاتی دونات پیش فرایند شده توسط مایکروویو، نشزیه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 5 (2)، 171-182.
هجرانی ت، مرتضوی ع، شیخ الاسلامی ز، قیافه داوودی م. 1394. اثر صمغ گوار و آنزیم آلفا آمیلاز بر بهبود کیفیت نان بربری نیم‏پز منجمد، نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 5 (11)، 525-508.
AACC, 2000, Approved methods of the American Association of Cereal chemist, 10th Edition.
Armero E, Collar, C, 1997, Texture properties of formulated wheat doughs, Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und e Forschung A, 204: 136-145.
Bárcenas ME, Benedito C, Rosell, CM, 2004, Use of hydrocolloids as bread improvers in interrupted baking process with frozen storage, Food Hydrocolloids, 18: 769–774.
Bell D. A, 1990, Methylcellulose as a structure enhancer in bread baking, CerealnFoods World, 35(10): 1001-1006.
Bollain C, Collar C, 2004, Dough viscoelastic response of hydrocolloid /enzyme/ surfactant blends assessed by uni.-and biaxial extension measurements. Food Hydrocolloids, 18: 499-507.
Eidam D, Kulicke W. M , Kuhn  K and Stute K. 1995. Formation of maize starch gels selectively regulated by the addition of hydrocolloids. Starch/Staerke, 47:378-384.
Chakraborty D, Maji S. 2007. Abhijit Bandyopadhyayand Sukalyan Basu., Biosorption of cesium-137 and strontium-90 by mucilaginous seeds of Ocimum basilicum, Bioresource Technology,98:2949-2952.
Hosseini parvar SH, Matia-merino L, Goh KKT, Razavi SMA, and Mortazavi. 2010. Steady shear flow behavior of gum extracted from O cimum bacilicum L. seed: effect of concentration and temperature. Journal of Food Engineering, 101, 236-243.
Fathi M, Mohebbi M, and Razavi SMA. 2009. Application of image analysis and artificial neuralnetwork to predict mass transfer kinetics and color changes of osmotically dehydrated kiwifruit. Food and Bioprocess Technology, DOI: 10.1007/s11947-009-0222-y.
Guarda A, Rosell C M, Benedito C, Galotto M.J. 2004. Different hydrocolloids as bread improvers and antistaling agents.Food Hydrocolloids, 18: 241–247.
Hager AS, & Arendt EK. 2013. Influence of hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), xanthan gum and their combination on loaf specific volume, crumb hardness and crumb grain characteristics of gluten-free breads based on rice, maize, teff and buckwheat. Food Hydrocolloids 32: 195e203.
Melo JS, and D’Souza SF. 2004. Removal of chromium by mucilaginous seeds of Ocimum basilicum, Bioresource Technology, 92: Pages :151-155.
Mohammad Amini A. 2007. Extraction optimization of Balangu seed gum and effect of Balangu seed gum on the rheological and sensory properties of Iranian flat bread, MSc.
Razavi SMA, Mortazavi SA, Matia-Merino L, Hosseini-Parvar SH and Khanipour E. 2009. Optimization study of gum extraction from Basil seeds (Ocimum basilicum.L) using Response Surface Methodology, International Journal of Food Science and Technology, 44 (9), 1755-1762.
Rehman S, Paterson A, Hussain S, Anjum Murtaza M, Mehmood S, 2007. Influence of partial
substitution of wheat flour with vetch (Lathyrus sativus L) flour on quality characteristics of doughnuts. LWT - Food Science and Technology 40: 73-82
Ribotta PD and Le Bail A. 2007. Thermo-physical and thermo-mechanical assessment of partially baked bread during chilling and freezing process. Impact of selected enzymes on crumb contraction to prevent crust flaking. Journal of Food Engineering, 78: 913–921.
Ribotta PD, Ausar SF, and Leon AE. 2005. Interaction of hydrocolloids and sonicated gluten proteins. Food Hydrocolloids, 19:93-99.
Rosell, CM and Santos, E. 2010. Impact of fibers on physical characteristics of fresh and staled bake off bread. Journal of Food Engineering, 98, 273e281.
 Rosell CM, Benedito C and Ba´rcenas ME. 2004. Use of hydrocolloids as bread improvers in interrupted baking process with frozen storage. Food Hydrocolloids, 18(5): 769–774.
Sahin S, Sumnu G, and Altunakar B, 2005. Effects of batters containing different gum types on the
quality of deep-fat fried chicken nuggets. Journal of the Science of Food and Agriculture 85:
2375–2379.
. Shalini KG, Laxmi A. 2007. Influence of additives on rheological characteristics of whole-wheat dough and quality of Chapatti (Indian unleavened flat bread). Part I: hydrocolloids. Food Hydrocolloids, 21: 110–117.
Tan KJ and Mittal GS. 2006. Physicochemical properties changes of donuts during vacuum frying.
International Journal of Food Properties 9:85-98.
Zolfaghari Z, Mohebbi M and Haddad khodaparast, MH. 2013. Quality changes of donuts as influenced by leavening agent and hydrocolloid coating. Journal of Food Processing and Preservation, 37: 34-45.