کلیدواژه‌ها = ترکیبات فنلی
اثر دمای هوای ورودی، نوع و غلظت ماده حامل بر ویژگی‌های فیزیکی شیمیایی و ضداکسایشی عصاره مرزنجوش ریزپوشانی شده با خشک کن پاششی

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 15-30

زهرا اکبربگلو؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ عارف اولادغفاری؛ خشایار سرابندی