کلیدواژه‌ها = ایزومالت
تولید پودر کیک عملگرا بااستفاده ازآرد کینوآ وایزومالت

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-12

10.22034/fr.2021.34996.1687

آیدا اباذری؛ مانیا صالحی فر


تولید خامه قنادی حاوی شیرین کننده‌های کم کا‌لری ا‌ستویا و ا‌‌یزوما‌لت

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 749-761

محمد حسین آهوئی؛ رضوان پوراحمد؛ علی ا کبریان موغاری