کلیدواژه‌ها = زمان ماندگاری
اثرات افزودن زائدات گوشت فیل‌ماهی پرورشی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی، حسی و ماندگاری سوپ آماده مصرف

دوره 29، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 121-136

مژگان حاج حسینی؛ سید پژمان حسینی ‌شکرابی؛ سید ابراهیم حسینی


اثرتیمارهای اتانل، نانونقره، واکس یا متیل سلولز- واکس بر روی ویژگی کیفی پرتقال تامسون ناول

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-13

فاطمه زهرا رحمتیان؛ محمدرضا کسائی؛ علی معتمدزادگان