دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، بهار 1400 
10. اثرات فرآیند قلیایی کردن بر کیفیت پودر کاکائو تولید شده

صفحه 129-142

10.22034/fr.2021.37184.1709

فریبا محمدى الستى؛ نارملا آصفی؛ رامین ملکی؛ سید صادق سیدلو هریس