دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، مرداد 1398 
اثر فرایند زمستانه کردن بر ویژگی‌های چربی پوست مرغ

صفحه 109-119

محمد رزم پور؛ جمشید فرمانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری