نویسنده = فخرالدین صالحی
اثر پوشش‌دهی با صمغ گزانتان بر تغییر شاخص‌های رنگ و سطح برش بادمجان سرخ شده

دوره 32، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-91

10.22034/fr.2021.43708.1782

محمدامین اسدنهال؛ فخرالدین صالحی؛ مجید رسولی