دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 155-306