دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 293-444